H8123
שׁמשׁון
שִׁמשׁוֹן ‎ shimshôn
shim-shone‘
From 8121 sunlight; Shimshon, an Israelite: - Samson.