H8114
שׁמריהוּ שׁמריה
שְׁמַריָה שְׁמַריָהוּ ‎ shemaryâh shemaryâhû
shem-ar-yaw‘, shem-ar-yaw‘-hoo
From 8104 and 3050 Jah has guarded; Shemarjah, the name of four Israelites: - Shamariah, Shemariah.