H8054
שׁמּות
שַׁמּוֹת ‎ shammôth
sham-moth‘
Plural of 8047 ruins; Shammoth, an Israelite: - Shamoth.