H8051
שׁמּוּע
שַׁמּוַּע ‎ shammûa‛
sham-moo‘-ah
From 8074 renowned; Shammua, the name of four Israelites: - Shammua, Shammuah.