H8048
שׁמּה
שַׁמָּה ‎ shammâh
sham-maw‘
The same as 8047 Shammah, the name of an Edomite and four Israelites: - Shammah.