H8044
שׁמגּר
שַׁמגַּר ‎ shamgar
sham-gar‘
Of uncertain derivation; Shamgar, an Israelite judge: - Shamgar.