H7996
שׁלּכת
שַׁלֶּכֶת ‎ shalleketh
shal-leh‘-keth
The same as 7995 Shalleketh, a gate in Jerusalem: - Shalleketh.