H7928
שׁכם
שֶׁכֶם ‎ shekem
sheh‘-kem
From 7926 Shekem, the name of a Hivite and two Israelites: - Shechem.