H7798
שׁושׁא
שַׁושָׁא ‎ shavshâ‘
shav-shaw‘
From 7797 joyful; Shavsha, an Israelite: - Shavsha.