H7755
שׂוכו שׂכה שׂוכה
שׂוֹכוֹה שׂוֹכוֹה שׂוֹכוֹ ‎ śôkôh śôkôh śôkô
so-ko‘, so-ko‘, so-ko‘
From 7753 Sokoh or Soko, the name of two places in Palestine: - Shocho, Shochoh, Sochoh, Soco, Socoh.