H7719
שׁהם
שׁוֹהַם ‎ shôham
sho‘-ham
The same as 7718 Shoham, an Israelite: - Shoham.