H7441
רנּה
רִנָּה ‎ rinnâh
rin-naw‘
The same as 7440 Rinnah, an Israelite: - Rinnah.