H7357
רחם
רַחַם ‎ racham
rakh‘-am
The same as 7356 pity; Racham, an Israelite: - Raham.