H7276
רגם
רֶגֶם ‎ regem
reh‘-gem
From 7275 stone heap; Regem, an Israelite: - Regem.