H6577
פּרשׁנדּתא
פַּרשַׁנדָּתָא ‎ parshandâthâ‘
par-shan-daw-thaw‘
Of Persian origin; Parshandatha, a son of Haman: - Parshandatha.