H6551
פּרעשׁ
פַּרעוֹשׁ ‎ par‛ôsh
par-oshe‘
The same as 6550 Parosh, the name of four Israelites: - Parosh, Pharosh.