H6412
פּלט פּליט פּליט
פָּלִיטּ פָּלֵיטּ פָּלֵט ‎ pâlı̂yṭ pâlêyṭ pâlêṭ
paw-leet‘, paw-late‘, paw-late‘
From 6403 a refugee: - (that have) escape (-d, -th), fugitive.