H6107
עצם
עֶצֶם ‎ ‛etsem
eh‘-tsem
The same as 6106 bone; Etsem, a place in Palestine: - Azem, Ezem.