H5578
סנסנּה
סַנסַנָּה ‎ sansannâh
san-san-naw‘
Feminine of a form of 5577 a bough; Sansannah, a place in Palestine: - Sansannah.