H3959
לשׁם
לֶשֶׁם ‎ leshem
leh‘-shem
The same as 3958 Leshem, a place in Palestine: - Leshem.