H3438
ישׁוה
יִשׁוָה ‎ yishvâh
yish-vaw‘
From 7737 he will level; Jishvah, an Israelite: - Ishvah, Isvah.