H3370
יקשׁן
יָקשָׁן ‎ yoqshân
yok-shawn‘
From 3369 insidious; Jokshan, an Arabian patriarch: - Jokshan.