H2812
חשׁבנה
חֲשַׁבנָה ‎ chăshabnâh
khash-ab-naw‘
Feminine of 2808 inventiveness; Chashnah, an Israelite: - Hashabnah.