H2621
חסה
חוֹסָה ‎ chôsâh
kho-saw‘
From 2620 hopeful; Chosah, an Israelite: - Hosah.