H1112
בּלאשׁצּר בּלשׁאצּר
בֵּלשַׁאצַּּר בֵּלאשַׁצַר ‎ bêlsha‘tstsar bêl‘shatsar
bale-shats-tsar‘, bale-shats-tsar‘
Of foreign origin (compare 1095 ; Belshatstsar, a Babylonian king: - Belshazzar.