H859
אתּנּה אתּנה אתּן אתּם אתּי את אתּ אתּה o
אַתּתָּּה אַתּתָּּ אַת אַתּתִּּי אַתּתֶּּם אַתּתֶּּן אַתּתֵּּנָה אַתּתֵּּנָּה ‎ ‘attâh ‘attâ ‘ath ‘attı̂y ‘attem ‘atten ‘attênâh ‘attênnâh
at-taw‘ at-taw‘ at-tee‘ at-tem‘ at-ten‘
A primitive pronoun of the second person; thou and thee, or (plural) ye and you: - thee, thou, ye, you.