H526
אמון
אָמוֹן ‎ ‘âmôn
aw-mone‘
The same as 525 Amon, the name of three Israelites: - Amon.