Sacred Texts  Bible  Index 
Galatians Index
  Previous  Next 

Galatians 1

GNT

1 παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι [χριστοῦ] εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται [ὑμῖν] παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως ἰησοῦ χριστοῦ.

13 ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῶ ἰουδαϊσμῶ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῶ ἰουδαϊσμῶ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῶ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν [ὁ θεὸς] ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς δαμασκόν.

18 ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς συρίας καὶ τῆς κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῶ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς ἰουδαίας ταῖς ἐν χριστῶ,

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν.

KJV

1  Paul,3972 an apostle,652 (not3756 of575 men,444 neither3761 by1223 man,444 but235 by1223 Jesus2424 Christ,5547 and2532 God2316 the Father,3962 who raised1453 him846 from1537 the dead;)3498

2  And2532 all3956 the3588 brethren80 which are with4862 me,1698 unto the3588 churches1577 of Galatia:1053

3  Grace5485 be to you5213 and2532 peace1515 from575 God2316 the Father,3962 and2532 from our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547

4  Who gave1325 himself1438 for5228 our2257 sins,266 that3704 he might deliver1807 us2248 from1537 this present1764 evil4190 world,165 according2596 to the3588 will2307 of God2316 and2532 our2257 Father:3962

5  To whom3739 be glory1391 forever and ever.1519 165 165 Amen.281

6  I marvel2296 that3754 ye are so3779 soon5030 removed3346 from575 him that called2564 you5209 into1722 the grace5485 of Christ5547 unto1519 another2087 gospel:2098

7  Which3739 is2076 not3756 another;243 but1508 there be1526 some5100 that trouble5015 you,5209 and2532 would2309 pervert3344 the3588 gospel2098 of Christ.5547

8  But235 though2532 1437 we,2249 or2228 an angel32 from1537 heaven,3772 preach any other gospel2097 unto you5213 than3844 that3739 which we have preached2097 unto you,5213 let him be2077 accursed.331

9  As5613 we said before,4280 so2532 say3004 I now737 again,3825 if any1536 man preach any other gospel2097 unto you5209 than3844 that3739 ye have received,3880 let him be2077 accursed.331

10  For1063 do I now737 persuade3982 men,444 or2228 God?2316 or2228 do I seek2212 to please700 men?444 for1063 if1487 I yet2089 pleased700 men,444 I should not3756 be2252 302 the servant1401 of Christ.5547

11  But1161 I certify1107 you,5213 brethren,80 that the3588 gospel2098 which was preached2097 of5259 me1700 is2076 not3756 after2596 man.444

12  For1063 I1473 neither3761 received3880 it846 of3844 man,444 neither3777 was I taught1321 it, but235 by1223 the revelation602 of Jesus2424 Christ.5547

13  For1063 ye have heard191 of my1699 conversation391 in time past4218 in1722 the3588 Jews' religion,2454 how that3754 beyond measure2596 5236 I persecuted1377 the3588 church1577 of God,2316 and2532 wasted4199 it:846

14  And2532 profited4298 in1722 the3588 Jews' religion2454 above5228 many4183 my equals4915 in1722 mine own3450 nation,1085 being5225 more exceedingly4056 zealous2207 of the traditions3862 of my3450 fathers.3967

15  But1161 when3753 it pleased2106 God,2316 who separated873 me3165 from1537 my3450 mother's3384 womb,2836 and2532 called2564 me by1223 his848 grace,5485

16  To reveal601 his848 Son5207 in1722 me,1698 that2443 I might preach2097 him846 among1722 the3588 heathen;1484 immediately2112 I conferred4323 not3756 with flesh4561 and2532 blood:129

17  Neither3761 went I up424 to1519 Jerusalem2414 to4314 them which were apostles652 before4253 me;1700 but235 I went565 into1519 Arabia,688 and2532 returned5290 again3825 unto1519 Damascus.1154

18  Then1899 after3326 three5140 years2094 I went up424 to1519 Jerusalem2414 to see2477 Peter,4074 and2532 abode1961 with4314 him846 fifteen1178 days.2250

19  But1161 other2087 of the3588 apostles652 saw1492 I none,3756 save1508 James2385 the3588 Lord's2962 brother.80

20  Now1161 the things which3739 I write1125 unto you,5213 behold,2400 before1799 God, I2316 3754 lie5574 not.3756

21  Afterwards1899 I came2064 into1519 the3588 regions2824 of Syria4947 and2532 Cilicia;2791

22  And1161 was2252 unknown50 by face4383 unto the3588 churches1577 of Judea2449 which3588 were in1722 Christ:5547

23  But1161 they had2258 heard191 only,3440 That3754 he which persecuted1377 us2248 in times past4218 now3568 preacheth2097 the3588 faith4102 which3739 once4218 he destroyed.4199

24  And2532 they glorified1392 God2316 in1722 me.1698

Vul

1 Paulus, Apostolus non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum, et Deum Patrem, qui suscitavit eum a mortuis:

2 et qui mecum sunt omnes fratres, ecclesiis Galatiæ.

3 Gratia vobis, et pax a Deo Patre, et Domino nostro Jesu Christo,

4 qui dedit semetipsum pro peccatis nostris, ut eriperet nos de præsenti sæculo nequam, secundum voluntatem Dei et Patris nostri,

5 cui est gloria in sæcula sæculorum. Amen.

6 Miror quod sic tam cito transferimini ab eo qui vos vocavit in gratiam Christi in aliud Evangelium:

7 quod non est aliud, nisi sunt aliqui qui vos conturbant, et volunt convertere Evangelium Christi.

8 Sed licet nos aut angelus de cælo evangelizet vobis præterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit.

9 Sicut prædiximus, et nunc iterum dico: si quis vobis evangelizaverit præter id quod accepistis, anathema sit.

10 Modo enim hominibus suadeo, an Deo? an quæro hominibus placere? si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem.

11 Notum enim vobis facio, fratres, Evangelium, quod evangelizatum est a me, quia non est secundum hominem:

12 neque enim ego ab homine accepi illud, neque didici, sed per revelationem Jesu Christi.

13 Audistis enim conversationem meam aliquando in Judaismo: quoniam supra modum persequebar Ecclesiam Dei, et expugnabam illam,

14 et proficiebam in Judaismo supra multos coætaneos meos in genere meo, abundantius æmulator existens paternarum mearum traditionum.

15 Cum autem placuit ei, qui me segregavit ex utero matris meæ, et vocavit per gratiam suam,

16 ut revelaret Filium suum in me, ut evangelizarem illum in gentibus: continuo non acquievi carni et sanguini,

17 neque veni Jerosolymam ad antecessores meos Apostolos: sed abii in Arabiam, et iterum reversus sum Damascum:

18 deinde post annos tres veni Jerosolymam videre Petrum, et mansi apud eum diebus quindecim:

19 alium autem Apostolorum vidi neminem, nisi Jacobum fratrem Domini.

20 Quæ autem scribo vobis, ecce coram Deo, quia non mentior.

21 Deinde veni in partes Syriæ, et Ciliciæ.

22 Eram autem ignotus facie ecclesiis Judææ, quæ erant in Christo:

23 tantum autem auditum habebant quoniam qui persequebatur nos aliquando, nunc evangelizat fidem, quam aliquando expugnabat:

24 et in me clarificabant Deum.


Next: Galatians 2