Sacred Texts  Bible  Index 
Ephesians Index
  Previous  Next 

Ephesians 6

GNT

1 τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν [ἐν κυρίῳ], τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον.

2 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ,

3 ἵνα εὗ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.

4 καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου.

5 οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῶ χριστῶ,

6 μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς,

7 μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῶ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,

8 εἰδότες ὅτι ἕκαστος, ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος.

9 καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ᾽ αὐτῶ.

10 τοῦ λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῶ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου·

12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.

13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.

14 στῆτε οὗν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης,

15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης,

16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι·

17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ,

18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῶ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων,

19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου

20 ὑπὲρ οὖ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῶ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

21 ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑμῖν τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ,

22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν.

23 εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.

24 ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν ἰησοῦν χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ.

KJV

1  Children,5043 obey5219 your5216 parents1118 in1722 the Lord:2962 for1063 this5124 is2076 right.1342

2  Honor5091 thy4675 father3962 and2532 mother;3384 which3748 is2076 the first4413 commandment1785 with1722 promise;1860

3  That2443 it may be1096 well2095 with thee,4671 and2532 thou mayest2071 live long3118 on1909 the3588 earth.1093

4  And,2532 ye fathers,3962 provoke not your children to wrath:3949 3361 5216 5043 but235 bring them up1625 846 in1722 the nurture3809 and2532 admonition3559 of the Lord.2962

5  Servants,1401 be obedient5219 to them that are your masters2962 according2596 to the flesh,4561 with3326 fear5401 and2532 trembling,5156 in1722 singleness572 of your5216 heart,2588 as5613 unto Christ;5547

6  Not3361 with2596 eyeservice,3787 as5613 menpleasers;441 but235 as5613 the servants1401 of Christ,5547 doing4160 the3588 will2307 of God2316 from1537 the heart;5590

7  With3326 good will2133 doing service,1398 as5613 to the3588 Lord,2962 and2532 not3756 to men:444

8  Knowing1492 that3754 whatsoever3739 5100 1437 good thing18 any man1538 doeth,4160 the same5124 shall he receive2865 of3844 the3588 Lord,2962 whether1535 he be bond1401 or1535 free.1658

9  And,2532 ye masters,2962 do4160 the3588 same things846 unto4314 them,846 forbearing447 threatening:547 knowing1492 that3754 your5216 Master2962 also2532 is2076 in1722 heaven;3772 neither2532 3756 is2076 there respect of persons4382 with3844 him.846

10  Finally,3063 my3450 brethren,80 be strong1743 in1722 the Lord,2962 and2532 in1722 the3588 power2904 of his846 might.2479

11  Put on1746 the3588 whole armor3833 of God,2316 that ye5209 may be able1410 to stand2476 against4314 the3588 wiles3180 of the3588 devil.1228

12  For3754 we2254 wrestle2076 3823 not3756 against4314 flesh4561 and2532 blood,129 but235 against4314 principalities,746 against4314 powers,1849 against4314 the3588 rulers2888 of the3588 darkness4655 of this5127 world,165 against4314 spiritual4152 wickedness4189 in1722 high2032 places.

13  Wherefore1223 5124 take unto353 you the3588 whole armor3833 of God,2316 that2443 ye may be able1410 to withstand436 in1722 the3588 evil4190 day,2250 and2532 having done2716 all,537 to stand.2476

14  Stand2476 therefore,3767 having your5216 loins3751 girt about4024 with1722 truth,225 and2532 having on1746 the3588 breastplate2382 of righteousness;1343

15  And2532 your feet4228 shod5265 with1722 the preparation2091 of the3588 gospel2098 of peace;1515

16  Above1909 all,3956 taking353 the3588 shield2375 of faith,4102 wherewith1722 3739 ye shall be able1410 to quench4570 all3956 the3588 fiery4448 darts956 of the3588 wicked.4190

17  And2532 take1209 the3588 helmet4030 of salvation,4992 and2532 the3588 sword3162 of the3588 Spirit,4151 which is3603 the word4487 of God:2316

18  Praying4336 always1223 3956 2540 with1722 all3956 prayer4335 and2532 supplication1162 in1722 the Spirit,4151 and2532 watching69 thereunto1519 846 5124 with1722 all3956 perseverance4343 and2532 supplication1162 for4012 all3956 saints;40

19  And2532 for5228 me,1700 that2443 utterance3056 may be given1325 unto me,3427 that I1722 may open457 my3450 mouth4750 boldly,1722 3954 to make known1107 the3588 mystery3466 of the3588 gospel,2098

20  For5228 which3739 I am an ambassador4243 in1722 bonds:254 that2443 therein1722 846 I may speak boldly,3955 as5613 I3165 ought1163 to speak.2980

21  But1161 that2443 ye5210 also2532 may know1492 my affairs,2596 1691 and how5101 I do,4238 Tychicus,5190 a beloved27 brother80 and2532 faithful4103 minister1249 in1722 the Lord,2962 shall make known1107 to you5213 all things:3956

22  Whom3739 I have sent3992 unto4314 you5209 for1519 the same purpose,846 5124 that2443 ye might know1097 our affairs,4012 2257 and2532 that he might comfort3870 your5216 hearts.2588

23  Peace1515 be to the3588 brethren,80 and2532 love26 with3326 faith,4102 from575 God2316 the Father3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

24  Grace5485 be with3326 all3956 them that love25 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 in1722 sincerity.861 Amen.281

Vul

1 Filii, obedite parentibus vestris in Domino: hoc enim justum est.

2 Honora patrem tuum, et matrem tuam, quod est mandatum primum in promissione:

3 ut bene sit tibi, et sis longævus super terram.

4 Et vos patres, nolite ad iracundiam provocare filios vestros: sed educate illos in disciplina et correptione Domini.

5 Servi, obedite dominis carnalibus cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo:

6 non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo,

7 cum bona voluntate servientes, sicut Domino, et non hominibus:

8 scientes quoniam unusquisque quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet a Domino, sive servus, sive liber.

9 Et vos domini, eadem facite illis, remittentes minas: scientes quia et illorum et vester Dominus est in cælis: et personarum acceptio non est apud eum.

10 De cetero, fratres, confortamini in Domino, et in potentia virtutis ejus.

11 Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli:

12 quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes, et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiæ, in cælestibus.

13 Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare.

14 State ergo succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam justitiæ,

15 et calceati pedes in præparatione Evangelii pacis,

16 in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere:

17 et galeam salutis assumite, et gladium spiritus (quod est verbum Dei),

18 per omnem orationem et obsecrationem orantes omni tempore in spiritu: et in ipso vigilantes in omni instantia et obsecratione pro omnibus sanctis:

19 et pro me, ut detur mihi sermo in apertione oris mei cum fiducia, notum facere mysterium Evangelii:

20 pro quo legatione fungor in catena, ita ut in ipso audeam, prout oportet me loqui.

21 Ut autem et vos sciatis quæ circa me sunt, quid agam, omnia vobis nota faciet Tychicus, carissimus frater, et fidelis minister in Domino:

22 quem misi ad vos in hoc ipsum, ut cognoscatis quæ circa nos sunt, et consoletur corda vestra.

23 Pax fratribus, et caritas cum fide a Deo Patre et Domino Jesu Christo.

24 Gratia cum omnibus qui diligunt Dominum nostrum Jesum Christum in incorruptione. Amen.


Next: Philippians 1