Sacred Texts  Bible  Index 
Colossians Index
  Previous  Next 

Colossians 2

GNT

1 θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί,

2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, χριστοῦ,

3 ἐν ᾧ εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι.

4 τοῦτο λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ.

5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῶ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς χριστὸν πίστεως ὑμῶν.

6 ὡς οὗν παρελάβετε τὸν χριστὸν ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῶ περιπατεῖτε,

7 ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῶ καὶ βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ.

8 βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ χριστόν·

9 ὅτι ἐν αὐτῶ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς,

10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῶ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας,

11 ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ χριστοῦ,

12 συνταφέντες αὐτῶ ἐν τῶ βαπτισμῶ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

13 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας [ἐν] τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῶ, χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα,

14 ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῶ σταυρῶ·

15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῶ.

16 μὴ οὗν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νεομηνίας ἢ σαββάτων,

17 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ χριστοῦ.

18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,

19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὖ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ.

20 εἰ ἀπεθάνετε σὺν χριστῶ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε,

21 μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς,

22 ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων;

23 ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ [καὶ] ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός.

KJV

1  For1063 I would2309 that ye5209 knew1492 what great2245 conflict73 I have2192 for4012 you,5216 and2532 for them3588 at1722 Laodicea,2993 and2532 for as many as3745 have not3756 seen3708 my3450 face4383 in1722 the flesh;4561

2  That2443 their846 hearts2588 might be comforted,3870 being knit together4822 in1722 love,26 and2532 unto1519 all3956 riches4149 of the3588 full assurance4136 of understanding,4907 to1519 the acknowledgement1922 of the3588 mystery3466 of God,2316 and2532 of the Father,3962 and2532 of Christ;5547

3  In1722 whom3739 are1526 hid614 all3956 the3588 treasures2344 of wisdom4678 and2532 knowledge.1108

4  And1161 this5124 I say,3004 lest3363 any man5100 should beguile3884 you5209 with1722 enticing words.4086

5  For1063 though1487 2532 I be absent548 in the3588 flesh,4561 yet235 am1510 I with4862 you5213 in the3588 spirit,4151 joying5463 and2532 beholding991 your5216 order,5010 and2532 the3588 steadfastness4733 of your5216 faith4102 in1519 Christ.5547

6  As5613 ye have therefore3767 received3880 Christ5547 Jesus2424 the3588 Lord,2962 so walk4043 ye in1722 him:846

7  Rooted4492 and2532 built up2026 in1722 him,846 and2532 established950 in1722 the3588 faith,4102 as2531 ye have been taught,1321 abounding4052 therein1722 846 with1722 thanksgiving.2169

8  Beware991 lest3361 any man5100 spoil4812 you5209 through1223 philosophy5385 and2532 vain2756 deceit,539 after2596 the3588 tradition3862 of men,444 after2596 the3588 rudiments4747 of the3588 world,2889 and2532 not3756 after2596 Christ.5547

9  For3754 in1722 him846 dwelleth2730 all3956 the3588 fullness4138 of the3588 Godhead2320 bodily.4985

10  And2532 ye are2075 complete4137 in1722 him,846 which3739 is2076 the3588 head2776 of all3956 principality746 and2532 power:1849

11  In1722 whom3739 also2532 ye are circumcised4059 with the circumcision4061 made without hands,886 in1722 putting off555 the3588 body4983 of the3588 sins266 of the3588 flesh4561 by1722 the3588 circumcision4061 of Christ:5547

12  Buried with4916 him846 in1722 baptism,908 wherein1722 3739 also2532 ye are risen with4891 him through1223 the3588 faith4102 of the3588 operation1753 of God,2316 who hath raised1453 him846 from1537 the3588 dead.3498

13  And2532 you,5209 being5607 dead3498 in1722 your sins3900 and2532 the3588 uncircumcision203 of your5216 flesh,4561 hath he quickened together4806 with4862 him,846 having forgiven5483 you5213 all3956 trespasses;3900

14  Blotting out1813 the3588 handwriting5498 of ordinances1378 that was against2596 us,2257 which3739 was2258 contrary5227 to us,2254 and2532 took142 it846 out of1537 the3588 way,3319 nailing4338 it846 to his cross;4716

15  And having spoiled554 principalities746 and2532 powers,1849 he made a show1165 of them openly,1722 3954 triumphing over2358 them846 in1722 it.848

16  Let no3361 man5100 therefore3767 judge2919 you5209 in1722 meat,1035 or2228 in1722 drink,4213 or2228 in1722 respect3313 of a holy day,1859 or2228 of the new moon,3561 or2228 of the sabbath4521 days:

17  Which3739 are2076 a shadow4639 of things to come;3195 but1161 the3588 body4983 is of Christ.5547

18  Let no man3367 beguile you of your reward2603 5209 in a voluntary humility2309 1722 5012 and2532 worshiping2356 of angels,32 intruding into1687 those things which3739 he hath not3361 seen,3708 vainly1500 puffed up5448 by5259 his848 fleshly4561 mind,3563

19  And2532 not3756 holding2902 the3588 Head,2776 from1537 which3739 all3956 the3588 body4983 by1223 joints860 and2532 bands4886 having nourishment ministered,2023 and2532 knit together,4822 increaseth837 with the3588 increase838 of God.2316

20  Wherefore3767 if1487 ye be dead599 with4862 Christ5547 from575 the3588 rudiments4747 of the3588 world,2889 why,5101 as though5613 living2198 in1722 the world,2889 are ye subject to ordinances,1379

21  (Touch680 not;3361 taste1089 not;3366 handle2345 not;3366

22  Which3739 all3956 are2076 to perish1519 5356 with the3588 using;)671 after2596 the3588 commandments1778 and2532 doctrines1319 of men?444

23  Which things3748 have2076 2192 indeed3303 a show3056 of wisdom4678 in1722 will-worship,1479 and2532 humility,5012 and2532 neglecting857 of the body;4983 not3756 in1722 any5100 honor5092 to4314 the satisfying4140 of the3588 flesh.4561

Vul

1 Volo enim vos scire qualem sollicitudinem habeam pro vobis, et pro iis qui sunt Laodiciæ, et quicumque non viderunt faciem meam in carne:

2 ut consolentur corda ipsorum, instructi in caritate, et in omnes divitias plenitudinis intellectus, in agnitionem mysterii Dei Patris et Christi Jesu:

3 in quo sunt omnes thesauri sapientiæ et scientiæ absconditi.

4 Hoc autem dico, ut nemo vos decipiat in sublimitate sermonum.

5 Nam etsi corpore absens sum, sed spiritu vobiscum sum: gaudens, et videns ordinem vestrum, et firmamentum ejus, quæ in Christo est, fidei vestræ.

6 Sicut ergo accepistis Jesum Christum Dominum, in ipso ambulate,

7 radicati, et superædificati in ipso, et confirmati fide, sicut et didicistis, abundantes in illo in gratiarum actione.

8 Videte ne quis vos decipiat per philosophiam, et inanem fallaciam secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non secundum Christum:

9 quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter:

10 et estis in illo repleti, qui est caput omnis principatus et potestatis:

11 in quo et circumcisi estis circumcisione non manu facta in expoliatione corporis carnis, sed in circumcisione Christi:

12 consepulti ei in baptismo, in quo et resurrexistis per fidem operationis Dei, qui suscitavit illum a mortuis.

13 Et vos cum mortui essetis in delictis, et præputio carnis vestræ, convivificavit cum illo, donans vobis omnia delicta:

14 delens quod adversus nos erat chirographum decreti, quod erat contrarium nobis, et ipsum tulit de medio, affigens illud cruci:

15 et expolians principatus, et potestates traduxit confidenter, palam triumphans illos in semetipso.

16 Nemo ergo vos judicet in cibo, aut in potu, aut in parte diei festi, aut neomeniæ, aut sabbatorum:

17 quæ sunt umbra futurorum: corpus autem Christi.

18 Nemo vos seducat, volens in humilitate, et religione angelorum, quæ non vidit ambulans, frustra inflatus sensu carnis suæ,

19 et non tenens caput, ex quo totum corpus per nexus, et conjunctiones subministratum, et constructum crescit in augmentum Dei.

20 Si ergo mortui estis cum Christo ab elementis hujus mundi: quid adhuc tamquam viventes in mundo decernitis?

21 Ne tetigeritis, neque gustaveritis, neque contrectaveritis:

22 quæ sunt omnia in interitum ipso usu, secundum præcepta et doctrinas hominum:

23 quæ sunt rationem quidem habentia sapientiæ in superstitione, et humilitate, et non ad parcendum corpori, non in honore aliquo ad saturitatem carnis.


Next: Colossians 3