Sacred Texts  Zoroastrianism  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com

Pahlavi Texts, Part IV (SBE37), E.W. West, tr. [1892], at sacred-texts.com


p. 489

INDEX.

p. 490

OBSERVATIONS.

The references are to the pages of the introduction and extant fragments, and to the books, chapters, and sections of the translations; the chapters being denoted by the larger ciphers. The letters ch. stand for chapter, com. for commentator, Dk. for Dinkard, Dv. for Dîn-vigirgard, Fr. for Fragments, Int. for Introduction, lun. man. for lunar mansion, m. for mountain, meas. for measure, n for foot-note, Riv. for Rivâyat, and Zs. for Selections of Zâd-sparam.

p. 491

INDEX.

Abâlis, man, Int. 33; Dk. IV, 2 n.

Âbân nyâyis, Dk. IX, 43, 7 n; Fr. 488.

Achæmenians, Dk. VIII, 13, 16 n.

Ad-fravakhshyâ ch., Dk. IX, 15, 1; 38, 1; 60, 1.

Ad-mâ-yavâ ch., Dk. IX, 19, 1; 42, 1; 64, 1.

Ad-ta-vakhshyâ ch., Dk. IX, 7, 1; 30, 1; 52, 1.

Aêrpatistân ch., Dk. VIII, 28, 1; Fr. 477.

Aeshm, demon, Dk. VIII, 9, 3 n; IX, 9, 1 n; 21, 4 n; 22, 5, 6; 29, 9; 39, 8; 41, 18.

Aêthrapaitis ch., Dk. IX, 24, 1.

Aêzemnô, man, Dk. IX, 33, 5.

Afarg, com., Fr. 472.

Âfrîngân, Riv. IV, 23; Dv. 23; Fr. 483.

Âfrin-i Gahanbâr, Fr. 483.

Agêrept sin, Dk. VIII, 20, 65 n; 31, 39.

Agoyôst, meas., Dk. VIII, 20, 19.

Aharîsvang, angel, Int. 33 n; Dk. VIII, 9, 3; IX, 24, 3, 11; 30, 14; 43,6.

Aharman, Dk. IX, 30, 4; 31, 3, 4; 39, 14; 53, 2, 3; 56, 4; 69, 26 n, 39; Zs. 8 n; Dv. 4, 8, 19, 21; Fr. 485.

Ahu, Fr. 456, 457.

Ahûm-stûd, man, Dk. III, 197, 6 n.

Ahunavair, Int. 29, 40; Dk. VIII, 1, 7, 18, 19; 2, 2 n; 4, 2 n; 44, 51 n, 81; 45, 2; 46, 2, 2 n; IX, 2, 2 n, 17-19; 3, 1 n; 19, 2, 6-9; 24, 18; 25, 1 n; 33, 5; 47, 2-4, 9, 11; Zs. 1-4, 7 n; Fr. 453-455, 459, 462 n, 464, 482, 483.

Ahunavaiti gâtha, Zs. 2 n, 3.

Aîrân-shah, man, Int. 35.

Aîrân-vêg, land, Dk. IX, 12, 3; 16, 13, 14 n; 20, 3; 58, 20 n.

Aîrîk, man, Int. 35; prince, Dk. VIII, 13, 9, 10.

Aîrmân, angel, Dk. VIII, 44, 80.

Aîrmân supplication, Dk. VIII, 44, 81; IX, 46, 1, 2.

Airya, tribe, Dk. VIII, 13, 15 n.

Airyaman ch., Dk. IX, 23, 1; 46, 1; 68, 1; Zs. 4, 7n, 9.

Aiwisrûthrim gâh, Dk. IX, 9, 10.

Akatâsh, demon, Dk. IX, 9, 1.

Akht, man, Dk. IX, 44, 14.

Akômanô, demon, Dk. VIII, 9, 3 n; IX, 21, 4 n; 30, 8; 32, 3 n; 41, 13; 69, 21.

Albûr’z m., Dk. IX, 20, 3; 22, 4, 7.

Alexander the Great, Int. 31; Bk. VIII, 1, 21; 8, 1 n; 9, 1 n; 10, 1 n; 11, 1 n; 13, 16 n; IV, 23 n; Riv. II, 8-11; III, 9-12; IV, 12, 21, 23; Dv. 8-12, 20, 22, 23.

Al-Mâmûn, khalîfah, Int. 33; Dk. IV, 2 n.

Amûrdad, angel, Dk. IX, 9, 1 n; 19, 1; 31, 25; 34, q; 35, 21; 41, 17; 43, 2; 61, 10; 64, 4; 69, 22.

Anâhar, demon, Dk. VIII, 9, 3 n.

Anâhita, angel, Dk. IX, 24, 3 n.

Andar, demon, Dk. IX, 9, 1; 32, 3 n. See Îndar.

Angra-mainyu, Dk. IX, 21, 4 n.

Anôshak-rûbân, man, Int. 36, 38.

Aogemadaêkâ, book, Fr. 488.

Arabs, Int. 31, 39; Dk. VIII, 13, 16 n.

Aratêstâristân ch., Dk. VIII, 26, 1; Zs. 5.

Ard, angel, Dk. VIII, 9, 3 n.

Ardâ-fravard, book, Dv. 23.

Ardavahist, day, Dk. VIII, 20, 22.

Ardâ Vîrâf, man, Dk. IX, 45, 4 n.

Aredûs sin, Dk. VIII, 20, 64, 65 n; 31, 39; IX, 12, 15.

Arekdvîksûr, angel, Dk. IX, 24, 3, 11.

Aresh, demon, Dk. IX, 30, 4, 5; 31, 6-10.

p. 492

Arezrâspâh, priest, Dk. IX, 21, 24; IV, 22.

Ar’gâsp, king, Dk. VIII, 11, 4; IX, 61, 12; IV, 21.

Ar’gistân ch., Dk. VIII, 25, 1.

Ârmaiti, angel, Fr. 463 n.

Ârmat, angel, Dk. IX, 34, p.

Artakhshatar, king, Int. 31; Dk. IV, 25, 26.

Arûm, land, Dk. IV, 26.

Arûman, Dv. 22.

Arûmans, Int. 31; Dk. IV, 24.

Ashavahist, angel, Dk. VIII, 37, 14; IX, 9, 1 n, 8; 30, 14; 44, 12; 69, 46; Zs. 9; Dk. IV, 10, 12.

Ashavâzd, man, Dk. IX, 16, 17.

Ashem, Fr. 452.

Ashem-staota, book, Fr. 488.

Ashem-vohû ch., Dk. IX, 3, 1; 26, 1; 48, 1; formula, Dk. VIII, 2, 5 n; 45, 1 n; IX, 9, 3 n; 19, 6-8; 23, 6 n; Zs. 9 n; Fr. 482.

Ashem-yahmâi-usta, man, Dk. IX, 39, 20 n.

Ashi, angel, Dk. VIII, 9, 3 n.

Askân, Dk. IV, 24.

Askânians, Dk. VIII, 13, 16 n.

Askâram nask, Dk. VIII, 38, 1 n; Riv. II, 19; III, 20; IV, 20; Dv. 19.

Asnavand m., Dk. IX, 12, 5 n.

Aspandiârji, priest, Int. 36.

Aspâram nask, Dk. VIII, 28, 1 n; Riv. II, 17; III, 18; IV, 18; Dv. 27.

Âspîkân, Dk. IX, 21, 11.

Âsd, angel, Dk. IX, 9, 6; 20, 4; Fr. 471.

Ast-vîdâd, demon, Dk. IX, 12, 17; 16, 1, 2; 23, 1 n.

Asûristân, land, Int. 33.

Âtarevakhsh, priest, Dk. IX, 33, 5.

Âtas-nyâyis, Dk. IX, 43, 7 n; Fr. 488.

Âthwyô, man, Dk. VIII, 13, 8 n.

Âtûr-farnbag, priest, int. 31-34; Dk. IV, 2.

Âtûrd-î Hêmêdân, Int. 32-35, 38.

— î Mâraspendân, Int. 33, 34, 40, 42; Dk. VIII, 1, 22; 13, 18; IX, 8, 4; 39, 13 n; IV, 27.

— î Zaratûstân, Dk. VIII, 1, 7 n.

Âtûr-pâtakân, land, Dk. IX, 12, 5 n.

dak, woman, Dk. IX, 21, 4.

Aûharmazd, Dk. VIII, 1, 1, 7 n; 2, 2; 8, 4; 10, 3; 11, 3; 13, 16; 14, 3; 15, 1; 20, 114, 129, 158; &c.; creator, Dk. VIII, 9, 19; 11, 2; 13, 1; 15, 4; 37, 16; 43, 32; IX, 1, 1; 9, 9, 10; 12, 4; 13, 8; 21, 20, 21; 24, 19; 29, 9, 12; 31, 4, 2 3; 34, q; 35, 21; 38, 6, 8; 43, 2; 44, 8; 45, 8; 47, 1, 4; 13; 50, 1; 53, 10, 25; 58, 13; 61, 13; 63, 6; 64, 8; 69, 56; false account of origin, Dk. IX, 30, 4; lord, Dk. VIII, 27, 11; speaks, Dk. IX, 11, 12; 12, 2, 24; 20, 4 n; 24, 4, 13, 17; 27, 1; 28, 4, 5; 29, 6, 11; 30, 7; 32, 3, 25; 33, 1; 34, t; 35, 19, 23, 25; 37, i, n; 44, 1; 61, 1; 64, 12; 66, 1; 69, 5, 11, 18, 21, 24, 25, 34; III, 7, 1, 3-5.

Aûharmazd day, Int. 35; Dk. VIII, 20, 22.

— king, Dk. IV, 27.

Aûshahin gâh, Dk. IX, 9, 6.

Aûshêdar, apostle, Int. 32; Dk. VIII, 14, 13, 14; IX, 30, 10 n; 41, 6.

Aûshêdar-mâh, apostle; Dk. VIII, 14, 13, 14; IX, 30, 10 n; 41, 7.

Aûzâêrin gâh, Dk. IX, 9, 9.

Aûzôbŏ, king, Dk. VIII, 13, II.

Âvân day, Int. 36.

Avarethrabau, priest, Dk. VIII, 13, 18.

Avênak, lun. man., Int. 46.

Avesta, Int. 31, 32, 38-42, 44; Dk. VIII, 7, 2; 16, 11 n; 26, 24; 27, 11; 29, 1, 4, 25 n; 42, 6; 44, 81; IX, 14, 4 n; 24, 1 n, 16 n; 43, 7; IV, 26, 31, 36; Riv. II, 1; III, 1; IV, 1, 21, 23; Dv. 23; Fr. 454, 458, 466, 467, 474, 475, 477, 483-485, 487, 488; —and Zand, Int. 32; Dk. VIII, 6, 1; 12, 1; 20, 69; IX, 31, 22; 32, 20; IV, 23, 24, 34; Riv. III, 2; Dv. 1,23; Fr. 462, 479; —legends, Dk. VIII, 13, 16 n; —lore, Dk. IX, 46, 1; —quoted, Dk. VIII, 1, 7 n; 17, 6 n; 18, 5 n; 19, 1 n; 20, 7 n, 19 n, 74 n; 22, 16 n; 35, 13 n; 44, 65 n, 80 n; IX, 3, 1n; 4, 1 n; 12, 3 n; 68, 1; 69, 25, 51, 54; Fr. 461, 462,

p. 493

[paragraph continues] 471, 472, 474, 475, 478, 480, 483-487.

Avîgeh-dîn, book, Int. 36.

Avôîrirt sin, Dk. VIII, 20, 65 n; 31, 39.

Ayazem, man, Dk. IX, 33, 5 n.

Az-î Dahâk, king, Dk. VIII, 35, 13; IX, 10, 3; 21, 11-13, 16, 18, 20, 21.

Âzŏ, demon, Dk. IX, 32, 3 n.

 

Bagh nask, Dk. VIII, 4, 1 n; Riv. I; II, 4; III, 5; IV, 5; Dv. 4.

Baghân-yast nask, Dk. VIII, 15, 1 n; Riv. II, 15; III, 16; IV, 16; Dv. 15.

Bahman Pûngyah, man, Dk. VIII, 2, 2 n; IX, 2, 3 n; Riv. I; Fr. 451.

Bahman Yast, Fr. 452.

Bahrâm I, king, Dk. IX, 39, 13 n.

Bakân, Dk. IX, 47, 2, 9, 11; 48, 1; Fr. 453.

Bakân-yast nask, Int. 40, 41, 43, 45; Dk. VIII, 1, 11, 12, 16 n; 15, 1; Fr. 470, 471, 488.

Bakdâd, Int. 33.

Bakŏ nask, Int. 43-45; Dk. VIII, 1, 9, 12; 4, 1, 2; 46, 1 n; IX, 47, 2; 50, 2; 69, 1 n; Zs. 4 n; Fr. 457 n, 453, 46r, 463, 464.

Barâzak, man, Dk. IX, 16, 18.

Baris nask, Int. 43-45; Dk. VIII, 1, 10, 12; 9, 1, 20; Riv. I; II, 9; III, 10; IV, 10; Dv. 9; Fr. 467, 488.

Barmâyûn, ox, Dk. IX, 21, 22; 22, 2.

Barsôm, Dk. IX, 43, 7 n.

Bartarûsh, man, Dk. VIII, 35, 13 n.

Barzû Kâmdîn, priest, Riv. 0 n.

—Qiyâmu-d-dîn, priest, Riv. IV, 0.

Bavaftâl, book, Riv. II, 6; IV, 7.

Bayân-yast nask, Int. 45 n; Dk. VIII, 15, 1 n; Riv. I.

Bâzâî sin, Dk. VIII, 31, 39.

Bêvarâsp, title, Dk. IX, 21, 7.

dôk-varst sin, Dk. VIII, 19, 1 n.

dôk-zêd sin, Dk. VIII, 19, 1 n; 34, 11 n.

Bombay, Int. 36, 37.

Brâdrôk-rêsh, man, Dk. VIII, 35, 13 n.

Bundahis, book, Dk. VIII, 5, 5 n; IX, 32, 10 n; 47, 2 n; Riv. IV, 23; Dv. 23; Fr. 465.

Bûtâl, book, Dv. 6.

 

Caspian sea, Dk. VIII, 13, 9 n; IX, 16, 14 n; 22, 4 n, 9 n.

Ch in Oriental words is printed K.

 

d nask, Dk. VIII, 12, 1 n; Riv. I.

dîk men, Dk. VIII, 1, 5 n.

Dahâk, king, Dk. VIII, 13, 8, 9; IX, 5, 2; 15, 2; 16, 17 n; 21, 1, 2, 8-10.

Dahisn-aîyyâr, man, Int. 35.

Dâhmân âfn, Dk. IX, 22, 1, 2.

Dâîtî peak, Dk. IX, 20, 3.

Dâmdâd nask, Int. 43, 45; Dk. VIII, 1, 10, 12, 16 n; 5, 1, 5 n; Riv. I; Fr. 465.

Dârâî, king, Dk. IV, 23.

Darmesteter, Prof., Int. 39 n; Dk. VIII, 16, 8 n; 44, 13 n; IX, 24, 17 n; Zs. 5 n; Dk. III, 197, 6 n.

Darûn, book, Riv. IV, 23; Dv. 23.

Dashmest, meas., Dk. VIII, 20, 19.

stânîk, man, Dk. IX, 15, 2.

Davâns, man, Fr. 469.

Dâyûn, priest, Dk. IX, 24, 17 n.

Day-watches, Dk. VIII, 7, 10; 29, 9; 43, 38; 45, 4, 8; IX, 9, 6 n-20 n.

Dên day, Int. 34.

Dimâvand m., Dk. IX, 15, 2 n; 16, 17 n; 21, 10 n.

Dînkard, book, Int. 29, 30, 32-39, 47, 43, 46; Dk. VIII, 1, 5 n, 20 n; 13, 18 n; 14, 4; 44, 51 n; IX, 47, 1 n; 69, 1 n; Zs. 0 n; Dk. III, 197, 6 n; IV, 2 n.

Dîn-vigirgard, book, Dk. VIII, 2, 2 n; Dv. 0 n.

Drvâspa, angel, Dk. IX, 15, 3 n.

Dûghdâvŏ, woman, Dv. 13; Fr. 469, 483.

Dûrâsrôb, man, Dk. VIII, 35, 13 n.

Duvâsarôgad nask, Dk. VIII, 21, 1 n; Riv. I, III, 79.

Duvâsarônigad nask, Dk. VIII, 21, 1 n; Riv. II, 18.

Duvâsarôzad nask, Dv. 18.

Dûvâsrôb nask, Dk. VIII, 21, 1 n; Riv. IV, 19.

Dvâzdah-hâmâst nask, Dk. VIII, 5,

p. 494

[paragraph continues] 1 n; Riv. 11, 5; III, 6; IV, 6; Dv. 5.

 

Êrdîshîr, man, Int. 35, 36.

Ezekiel, book, Int. 39 n.

Eznik, Dk. IX, 30, 4 n.

 

Fargard, ch., Dk. VIII, 1, 20, 23; 28, 7; IX, 1, 2; 23, 7; Zs. 6.

Farhang-î Oîm-aêvak, book, Int. 30; Dk. VIII, 16, 8 n; 17, 6 n; 19, 1 n, 54 n; 20, 19 n, 64 n, 74 n; 22, 16 n; 31, 39 n; 38, 13 n; 41, 19 n; Fr. 472, 480.

Farukhŏ-zâd, priest, Int. 31, 32, 34; Dk. IV, 2.

Favâmîgasân, book, Riv. II, 6.

Favâmsa‘hân, book, Riv. IV, 7.

Firdausî, man, Dk. VIII, 13, 12 n.

Fomalhaut, star, Fr. 474 n.

Frabardâr, priest, Dk. IX, 33, 5; 43, 7 n.

Fradadafsh, region, Dk. IX, 21, 24 n.

Frâdakhshtŏ, man, Dk. IX, 16, 16.

Franâmam, creed, Dk. IX, 31, 6.

Frashôstar, man, Dk. VIII, 29, 25 n; 38, 68; IX, 21, 24; 22, 2 n; 24, 17; 28, 5; 42, 8; 44, 17; 45, 3; 64, 4; 69, 58; III, 7, 1; IV, 22.

Frâsîyâv, king, Dk. VIII, 13, 11, 12 n; IX, 16, 14 n; 23, 5.

Fravash, book, Riv. IV, 23.

Fravashi, see Guardian spirits.

Frêdûn, king, Dk. VIII, 13, 8, 9; IX, 5, 2; 15, 2 n; 21, 8, 10, 11, 17, 18, 20-22, 24.

Fryânaks, family, Dk. IX, 39, 20.

 

Gâhanbâr, see Season-festival.

Ganabâ-sar-nigad nask, Int. 41, 43, 45; Dk. VIII, 1, 11, 12; 21, 1; Fr. 476.

Gandarep, monster, Dk. IX, 15, 2.

Garshâsp, king, Dk. VIII, 13, 12 n.

Gâthas, hymns, Dk. VIII, 3, 2, 4; 20, 162; 44, 81; 46, 1, 2; IX, 6, 1-3; 17, 8; 18, 1; 30, 12; 41, 27 n; 43, 7 n; 47, 2 n, 9; 68, 1; 69, 1 n; Zs. 0 n, 2-9; Dk. III, 7, 2, 5; Fr. 454.

Gâthic days, Dk. VIII, 7, 11, 23.

— lore, Dk. VIII, 1, 7, 17; IX, 5, 7; 23, 6; 55, 1; Fr. 457, 459, 461.

Gâthic men, Dk. VIII, 1, 5 n; IX, 69, 4.

— nasks, Int. 40-42; Dk. VIII, 1, 5, 9, 13, 15-17; IX, 2, 2 n; 24, 1 n; 47, 2 n; Zs. 2, 3; Dk. III, 7, 1; 161, 1, 2; 165, 1, 2, 4, 5; 197, 6.

Gâyômard, man, Dk. VIII, 13, 1; IX, 32, 9, 10 n; 53, 18; Fr. 454, 456, 460.

Geldner, Prof., Dk. VIII, 1, 7 n; 43, 1 n; IX, 31, 6 n.

Ges, man, Dk. IX, 23, 6.

Geurva, man, Dk. IX, 23, 2.

Gôharîkistân ch., Dk. VIII, 30, 1.

Gôkerenô plant, Dk. VIII, 44, 80; IX, 58, 20 n.

Gôk-patŏ, chief, Dk. IX, 16, 14.

s day, Int. 38.

s-aûrvan, angel, Dk. IX, 15, 3; 29, 1, 3-6, 8-10; 51, 1; 69, 46; III, 7,5.

Greek language, Int. 31.

Greeks, Dk. IV, 24. n.

Guardian spirits, Dk. VIII, 7, 11-13, 23; IX, 12, 21; 22, 10 n; Riv. II, 7; III, 8; Dv. 7.

Gûshisn-ayâr, man, Int. 38.

sn-asp fire, Dk. IX, 12, 5.

stâsp, king, Riv. II, 11; III, 12; IV, 12; Dv. II; — man, Int. 36.

 

Gâmâsp, priest, Dk. VIII, 29, 25 n; 38, 68; IX, 21, 24 n; 24, 17; 42, 9.

Gamshêd, king, Dk. VIII, 13, 6 n.

Gêshmak, man, Dk. VIII, 35, 13 n.

Girast nask, Dk. VIII, 13, 1 n; Riv. II, 14; III, 15; IV, 15.

Gud-dêv-dâd nask, Dk. VIII, 44, 1 n; Riv. I; III, 21.

Gûrdâi-zarîtunistân ch., Zs. 5.

 

Hâ, ch., Dk. VIII, 1, 20, 23; IX, 1, 2; 2, 2 n; Zs. 6,7n.

Hadha-mãthric lore, Dk. VIII, 1, 7.

— — men, Dk. VIII, 1, 5 n.

— — nasks, Int. 43, 44, 46; Dk. VIII, 1, 5, 10, 13, 15, 16; Zs. 2, 3; Dk. III, 161, 1, 2; 165, 1, 2,4,5; 197, 6.

dôkht nask, Int. 40, 43, 45; Dk. VIII, 1, 9, 12, 16; 20, 162; 45, 1, 12, 14; Zs. 6; Riv. I; II, 21; III, 22; IV, 22; Dv. 21; Fr. 482-487.

p. 495

Hakîdakânistân ch., Dk. VIII, 39, 1.

Hamaspadmêdêm gâh, Fr. 475.

Hamêmâlistân ch., Dk. VIII, 19, 1.

Haoist, man, Dk. IX, 23, 2.

Hâsar of distance, Dk. VIII, 20, 19, 78, 100 n; 22, 18; — of time, Dk. VIII, 19, 54; 20, 68, 99; 22, 18.

‘Hast nask, Dk. VIII, 12, 1 n; Riv. II, 12; III, 13; IV, 13.

Haug, Prof., Int. 29, 30; Dk. VIII, 1, 7 n; Fr. 482.

Hâvan gâh, Dk. IX, 9, 7.

Hâvanân, priest, Dk. IX, 33, 5.

Hindûk, Int. 46.

Hindûs, Dk. IV, 26.

Holy-water, Dk. VIII, 7, 1; 26, 24; 29, 11; 38, 9; 44, 41; IX. 32,4, 7; 69, 24.

Hôm, angel, Dk. IX, 43, 6; III, 7, 1 n.

— juice, Dk. VIII, 38, 7.

— plant, Dk. VIII, 44, 80; IX, 58, 20 n.

— yast, Fr. 488.

Hôshâng, king, Dk. VIII, 13, 5, 6, 8.

— man, Dk. I K, 16, 16 n.

Hôshangji Jâmâspji, Dastûr, Int. 37.

Hûmâî, queen, Dk. IX, 22, 2.

Hûmstûv, man, Dk. IX, 33, 5.

Hushêdar, apostle, Riv. IV, 23. See Aûshêdar.

Hûspâram nask, Int. 41, 43, 4S; Dk. VIII, 1, 11, 12; 28, 1; Riv. I; Fr. 473, 474, 476-479.

Hûtôs, queen, Dk. IX, 45, 5.

Hvaêtumaiti ch., Dk. IX, 9, 1; 32, 1; 54, 1.

Hvôbas, Dk. IX, 21, 24; 45, 3.

Hvôbŏ, Dk. IX, 44, 17.

Hvôv, Dk. VIII, 29, 25.

 

Îndar, demon, Dk. IX, 21, 4 n; 32, 3. See Andar.

Irân, Int. 31, 32, 36; Dk. VIII, 1, 20, 22; 11, 1 n; 13, 10-12, 15; 20, 119; 26, 22; 37, 26, 50; 38, 30; IX, 8, 5; 16, 15 n, 17 n; 21, 17 n; 28, 3; 41, 6 n; 43, 4; IV, 24, 30.

Irânians, Dk. VIII, 1, 5 n; 8, 2 n; 20, 26, 152; 34, 8; 37, 50; 38, 61; 44, 57; IX, 23, 2.

Isfendiyâr, man, Riv. I n; prince, Dk. IX, 22, 4 n.

Istûdgar nask, Dk. VIII, 2, 2 n; Riv. III, 3.

Îsvand, priest, Dk. IX, 33, 5.

 

J in Oriental words is printed G.

Jâmâspji Minochiharji, Dastûr, Int. 36.

Jeremiah, book, Int. 39 n.

 

Kadmis, Int. 36.

Kad-môi-urvâ ch., Dk. IX, 20, 1; 43, 1; 65, 1.

Kaî, Dk. IX, 29, 3, 4; 39, 19; 44, 14, 15. See Kîk.

Kaî-Apîvêh, prince, Dk. IX, 23, 2.

Kaî-Kavâd, king, Dk. IX, 23, 2 n.

— Khûsrôî, king, Dk. VIII, 13, 14, 15 n; IX, 12, 5 n; 16, 19; 22, 10 n, 11, 12; 23, 1, 2, 4-6; 58, 10.

— Lôharâsp, king, Dk. VIII, 13, 15.

— Qubâd, king, Dk. VIII, 13, 12 n.

Kâîtyôk-zêd sin, Dk. VIII, 19, 1 n.

Kâî-Ûs, king, Dk. VIII, 13, 8 n, 13, 14 n; IX, 22, 4-6, 8, 9, 12; 23, 2 n.

Kaî-Vistâsp, king, Int. 31; Dk. VIII, 11, 1, 2; 13,15; IX, 24, 5, 17; 39, 22; 41, 5; 44, 16; 69, 26, 58. See Vistâsp.

Kâmah Bahrah, man, Riv. II, 0.

Kamnamaêza, ch., Dk. IX, 16, 1; 39, 1; 61, 1.

Kangdez, land, Dk. IX, 16, 15; 41, 6 n.

Kapâmâgân, book, Dv. 6.

Karap, Dk. VIII, 35, 13; IX, 29, 3; 32, 23; 39, 19; 44, 15; 53, 33.

Kaskanîz nask, Dk. VIII, 10, 1 n; Riv. IV, II.

Kaskasîrah nask, Dk. VIII, 10, 1 n; Riv. II, 10.

Kaskîsrôbŏ nask, Int. 43,45; Dk. VIII, 1, 10, 12; 9, 20; 10, 1; Fr. 467.

Kassrôb nask, Dk. VIII, 10, 1 n; Riv. I; III, 11; Dv. 10.

Kâusji Rustamji, Dastûr, Int. 36.

Kavî-Kavâd, king, Dk. VIII, 13, 12, 13, 15 n.

Kâvulistân, land, Dk. IX, 16, 17 n.

Kayâns, Dk. VIII, 13, 12; IX, 16, 19; 22, 7, 9; 24, 3, 11; Fr. 461.

p. 496

Keresâsp, man, Dk. VIII, 13, 12; 35, 13 n; IX, 15, 1-4; 16, 17 n; 23, 6; Fr. 452.

Khôr sin, Dk. VIII, 31, 39; IX, 12, 15; Fr. 472, 473.

Khshmaibyâ ch., Dk. IX, 6, 1; 629, 1; 651, 1.

Khûmbîk, Dk. IX, 16, 16.

Khûrdad, angel, Dk. IX, 9, 1 n; 19, 1; 31, 25; 34, q; 35, 21; 41, 17; 43, 2; 61,10; 64, 4; 69, 22; month, Int. 36.

Khûrdah Avesta, Riv. IV, 23.

Khûsrôî-î Kavâdân, king, Int. 42; Dk. IV, 0 n, 28.

Khûst nask, Dv. 12.

Khvanîras, region, Dk. VIII, 8, 2; 13, 2, 4, 8 n, 9, 14; IX, 16, 12; 21, 17, 24; IV, 22, 31.

Khyôn, Dk. VIII, 11, 4.

Kielhorn, Prof., Int. 37.

Kîk, Dk. VIII, 35, 13 n; IX, 32, 23; 53, 33.

Kubâd, man, Int. 35.

 

Kêkast lake, Dk. IX, 12, 5 n; 23, 5.

Kîdah Vagarkardan, book, Riv. IV, 23.

Kîdrast nask, Dk. VIII, 13, 1 n; Riv. I.

Kînistân, land, Dk. IX, 16, 14 n.

Kinvad bridge, Dk. VIII, 14, 8; 24, 10 n; 29, 1 n; IX, 16, 3; 20, 3, 4; 49, 8 n; 61, 9; 63, 2; Dv. 5; Fr. 455, 487.

Kitradâd nask, Int. 40, 41, 43, 45; Dk. VIII, 1, 11, 12, 16 n; 13, 1; Fr. 468.

Kitrag-miyân, prince, Dk. IX, 41, 6.

 

Law, Dk. VIII, 1, 5, 7, 16, 17; Zs. 2, 3; Dk. III, 7, 4; 161, 1, 2; 165, 1, 5.

Legal nasks, Int. 43-45; Dk. VIII, 1, 11, 13; III, 161, 1, 2; 165, 2, 4, 5; 197, 6.

 

dîgân-î gugastak Abalis, book, Int. 33; Dk. IV, 2 n.

Magian men, Dk. IX, 69, 58; IV, 21.

Magianship, Dk. IX, 69, 58.

Magian statements, Dk. IV, 34.

Mâh-rû, Dk. IX, 43, 7 n.

Mâh-vindâd, man, Int. 34-36, 38.

Maîdôk-mâh, man, Dk. IX, 24, 1, 17; 44, 19; 45, 20.

Maîdôk-zarem, season, Dk. VIII, 38, 7.

Mânih, heretic, Dk. IX, 39, 13; 53, 3 n.

Mânsarspend, angel, Dk. IX, 12, 16; 39, 8.

Mânûskîhar, king, Dk. VIII, 13, 10, 11 n, 12, 18; IX, 35, 13; Fr. 468.

Mar’zapân, man, Int. 35.

Mashya, man, Dk. VIII, 13, 1; 31, 30.

Mashyôî, woman, Dk. VIII, 13, 1; 31, 30.

Mãthra, Zs. 3; Dk. III, 7, 1-5.

Mãthra-spenta, Dk. VIII, 1, 5 n.

Mazdak, heretic, Int. 42; Dk. IX, 32, 17 n; 53, 3 n; IV, 2 8 n.

Mâzendarân, land, Dk. VIII, 13, 9; IX, 18, 17 n; 21, 17-21, 23, 24; 22, 4 n.

Mâzônîk demons, Dk. IX, 22, 4.

Mithaokhta, demon, Dk. IX, 21, 4 n.

Mitrô, angel, Dk. VIII, 44, 16; IX, 9, 7; 20, 4, 5; 22, 1; 28, 3; 39, 9; month, Int. 38.

Mitrô-âpân, man, Int. 34, 35, 38; Fr. 484.

Modî library, Fr. 470 n.

Mouth-veil, Dk. VIII, 44, 65.

Muhammadan, Int. 38, 39; Dk. IX, 32, 17 n.

Mullâ Bahman, Int. 36.

— Behrâm, Int. 36.

— Fîrûz, Int. 36.

 

dar nask, Int. 39, 43, 45; Dk. VIII, 1, 10, 12; 6, 1; Riv. II, 6; III, 7; IV, 7; Fr. 466.

dûr nask, Dk. VIII, 6, 1 n; Riv. I; Dv. 6.

Naremâhân, man, Int. 34, 35, 38.

Narêmân Hôshang, man, Riv. III, 0.

Naunghaithya, demon, Dk. IX, 21, 4 n.

Nausâri, town, Int. 37.

Nero, emperor, Dk. IV, 24 n.

Nêryôsang, angel, Dk. IX, 22, 10-12.

Nîkâdûm nask, Int. 41, 43, 45; Dk. VIII, 1, 11, 12; 16, 1; Fr. 470-475.

Nîrangistân ch., Int. 44, 45; Dk. VIII, 29, 1; Fr. 468, 476, 477.

Nîvîk, man, Dk. IX, 15, 2.

Niyâdâm nask, Dk. VIII, 16, 1 n; Riv. I.

p. 497

Niyâram nask, Dk. VIII, 16, 1 n; Riv. II, 16; III, 17; IV, 17; Dv. 16.

Nîyâz, demon. Dk. IX, 21, 4 n.

dar, man, Dk. VIII, 13, 18; IX, 33, 5.

 

Ordeal, Dk. VIII, 19, 38; 20, 12, 14-16, 19, 33, 38, 40-42, 54-56, 66, 67, 130; 32, 1; 38, 64; 42, 3-6; IX, 17, 8; 40, 11, 12; 53, 5-8; Zs. 5; Fr. 477.

Oxus, river, Dk. IX, 16, 14 n.

 

Padramgôs, lun. man., Int. 46.

gag nask, Int. 43, 45; Dk. VIII, 1, 10, 12; 7, 1; Fr. 466.

gam nask, Dk. VIII, 7, 1 n; Riv. II, 7; III, 8; IV, 8; Dv. 7.

gôn nask, Fr. 466.

Pâkînŏ nask, Zs. 3.

Pâpak, man, Int. 31; Dk. IV, 25.

Parasang, meas., Dk. VIII, 20, 100.

Parôdarsh bird, Dk. VIII, 44, 69.

Parshad-gâvô, chief, Dk. IX, 24, 17.

Pârsi year, Int. 35, 36, 38.

Pasûs-haûrvastân ch., Dk. VIII, 23, 1; Zs. 5.

Patkâr-radistân ch., Dk. VIII, 16, 2; Zs. 5.

Pât-srôbô, king, Dk. VIII, 13, 9.

Pâzûn nask, Dk. VIII, 7, 1 n; Riv. I.

Pêhshôtanû, prince, Dk. IX, 16, 15; 41, 6 n; Riv. IV, 23.

sândas, Pesânsih, or Pêsyânsaî, land, Dk. IX, 16, 17 n.

sânîgas, land, Dk. IX, 21, 20.

sdian, Dk. VIII, 13, 5.

Peshotanji Behramji, Dastûr, Int. 37; Fr. 470 n.

sinâs, land, Dk. IX, 16, 17.

Pisîn valley, Dk. IX, 16, 17 n.

Poona, town, Int. 37.

Pôrûdakhshtŏ, man, Dk. IX, 16, 17.

Pôrûkâst, woman, Dk. IX, 45, 2 n, 4.

Pourushaspa, man, Fr. 483.

Ptolemêôs, Int. 46.

 

Qandahâr, city, Dk. IX, 16, 17 n.

 

Radŏ-dâd-aîtag nask, Int. 43, 45; Dk. VIII, 1, 10, 12; 8, 1; Zs. 3; Fr. 467.

Ragha, city, Fr. 460.

Râm, angel, Dk. IX, 23, 1 n.

Rapithwin gâh, Dk. IX, 9, 8; Fr 477.

Rashnû, angel, Dk. VIII, 20, 153, 157, 158; 22, 23; 44, 16; IX, 9, 6; 39, 10; Fr. 471.

Râspî, priest, Dk. VIII, 7, 5, 9; 8, 3; 29, 1, 5, 13.

Ratanji-shâh, man, Int. 36.

Ratu, Fr. 456, 457.

Ratustâyî nask, Dk. VIII, 8, 1 n; Riv. I; II, 8; III, 9; IV, 9; Dv. 8.

Rêshistân ch., Dk. VIII, 18, 1.

g-vêh, man, Int. 35.

Romans, Dk. IV, 24 n, 26 n.

Rûman, Riv. IV, 23; Dv. 22.

Rustam, hero, Dk. IX, 22, 4 n.

Rûstâm, man, Int. 35, 36, 38.

Rustamji Kaikobâdji, Dastûr, Int. 37.

 

Sacerdotal leadership, Dk. VIII, 7, 4, 5; 8, 2; 37, 5; 45, 5.

Sacred cake, Dk. VIII, 29, 2; IX, 14, 1, 2; Fr. 474.

— feast, Dk. VIII, 39, 6.

— shirt, Dk. VIII, 29, 15; Fr. 474.

— thread-girdle, Dk. VIII, 29, 15; 38, 25; Fr. 475, 476.

— twigs, Dk. VIII, 19, 38; 20, 12, 66; 26, 24; 29, 16; 44, 65.

Sad-dar, book, Dk. VIII, 44, 33 n.

Sad-darband-i Hûsh, book, Fr. 452.

Saham, demon, Dk. IX, 21, 4 n.

Sairima, land, Dk. VIII, 13, 15 n.

Sakadûm nask, Int. 43, 45; Dk. VIII, 1, 11, 12; 38, 1; Riv. I; Fr. 479-481.

Salm, prince, Dk. VIII, 13, 9.

Salmân, land, Dk. VIII, 13, 15.

Samarkand, land, Dk. IX, 33, 5 n.

Sasanians, Int. 29, 42, 44; Dk. VIII, 13, 16 n, 17; 43, 24 n; 44, 1 n; IX, 32, 17 n; IV, 24 n; Fr. 482.

Saukavastân, land, Dk. IX. 16, 14 n.

Season-festival, Dk. VIII, 7, 1, 3, 8; 29, 8, 10; 45, 4; IX, 2, 6; Riv. II, 7; III, 8; IV, 8; Dv. 7.

Sêg, demon, Dk. IX, 21, 4 n.

Sênân, tribe, Dk. IX, 33, 5.

Sênô, priest, Dk. IX, 24, 17; 33, 5. See Sênô.

Sfend nask, Dk. VIII, 14, 1 n; Riv. II, 13; III, 14; IV, 14.

p. 498

Shâh-mard, man, Int. 35.

Shâhnâmah, book, Dk. VIII, 11, 4 n; 13, 6n, 9n; IX, 22, 4 n, 5 n.

Shahpûhar I, king, Dk. IX, 39, 13 n; IV, 26.

Shahpûhar II, king, Int. 42; Dk. VIII, 1, 22 n; 13, 18 n; IV, 27.

Shapîgân, Int. 31; Dk. IV, 23, 26.

Shatraver, angel, Dk. IX, 43, 1, 2; 69, 18; IV, 0 n, 12.

Shatrô-ayâr, man, Int. 34-36, 38, 47.

Shatro-ayârân ephemeris, Int. 46.

Shatvaîrô, angel, Dk. IX, 9, 1 n.

Sîrkân, town, Zs. 0 n.

Sîyâvakhsh, prince, Dk. VIII, 13, 14; IX, 16, 15 n; 22, 11.

Snôê, man, Dk. IX, 33, 5.

Sohrâbji Rustamji, Dastûr, Int. 36.

Sôshâns, apostle, Dk. VIII, 14, 14; IX, 23, 3-5; 30, 10 n; 33, 1; 41, 8; 58, 10, 15; 69, 10, 29, 31; Zs. 9.

Spânsnâyos, man, Dk. IX, 21, 24.

Spend nask, Int. 40, 41, 43, 45; Dk. VIII, 1, 9, 12; 14, 1, 5; Dv. 13; Fr. 469.

Spendarmad, angel, Dk. VIII, 9, 3; IX, 12, 25; 24, 3 n; 31, 17 n; 38, 5 n, 6; 42, 10; 43, 2; 53, 27; 54, 2; 60, 4; 69, 14, 47; Fr. 463 n, 468; month, Int. 35; Fr. 475.

Spend-dâd, man, Int. 35; prince, Dk. VIII, 13, 18 n.

Spentah nask, Dk. VIII, 14, 1 n; Riv. I.

Spentâ-mainyû ch., Dk. IX, 17, 1; 40, 1; 62, 1; gâtha, Zs. 2 n, 3.

Spiegel, Prof., Fr. 453 n.

Spîtâmân, Int. 34; Dk. IX, 12, 31; 18, 3; 20, 4-6; 28, 6; 31, 8; 32, 9, 19; 34, n; 35, 6, 17; 38, 10; 39, 20; 40, 4; 43, 1; 46, 1-3; 47, 19; 58, 29; Fr. 458.

Spîtâmân Zaratûst, Int. 31; Dk. VIII, 11, 2; IX, 21, 24; 45, 6, 7; Fr. 454, 455.

Spîtâmas, Dk. IX, 39, 23; 45, 2.

Spîtîyôs, priest, Dk. IX, 21, 24.

Spîtôis, priest, Dk. IV, 22 n.

Srôbar, snake, Dk. VIII, 35, 13; IX, 10, 3; 15, 2, 3 n.

Srôsh, angel, Dk. VIII, 9, 3; 44, 16; IX, 9, 5; 21, 4 n; 22, 1; 28, 3; 33, 5 n; 39, 16; Fr. 471.

Srôsh yast, Dk. VIII, 46, 1 n; Fr. 482, 487, 488.

Srôshâvar’z, priest, Dk. IX, 33, 5.

Stôd-yast nask, Int. 40, 42, 43, 45; Dk. VIII, 1, 9, 12; 46, 1 n, 4; IX, 2, 2 n; 47, 10; Zs. 3 n; Riv. II, 1; III, 2; IV, 2; Dv. I; Fr. 487, 488. See Yast.

Stôristân ch., Dk. VIII, 24, 1; Zs. 5.

Stûdgar nask, Dk. VIII, 2, 2 n; Riv. I; II, 2; IV, 3; Dv. 2; Fr. 452.

dkar nask, Int. 43, 45; Dk. VIII, 1, 7 n, 9, 12; 2, 2; IX, 2, 2; Zs. 4 n; Fr. 451.

Surat, town, Int. 36; Fr. 470 n.

 

Satvâharân, lun. man., Int. 46.

Sênô, priest, Dk. III, 7, 1; 197, 6 n. See Sênô.

Sikand-gûmânîk Vigâr, book, Int. 33.

Sôvar, demon, Dk. IX, 9, 1; 21, 4 n.

 

Tad-thwâ-peresâ ch., Dk. IX, 14, 1; 37, -; 59, 1.

Takar, meas., Dk. VIII, 20, 19.

Tâkhmô-rupô, king, Dk. VIII, 13, 6.

Tanâpûhar sin, Dk. VIII, 20, 65, 98; 29, 5; Fr. 455, 472 n.

Târôkmat, demon, Dk. IX, 34, p.

Tartars, Int. 39.

Tâûrvŏ, demon, Dk. IX, 9, 1; 21, 4 n.

Tâ-ve-urvâtâ ch., Dk. IX, 8, 1; 31, 1; 53, 1.

Tâz, man, Dk. VIII, 13, 8, 9.

Tâzîks, tribe, Dk. VIII, 13, 8.

Tehmuras Dinshawji, priest, Int. 46.

Thraêtaonô, king, Dk. VIII, 13, 8 n.

Three nights after death, Dk. VIII, 30, 12.

Tîr, month, Int. 34.

star, day, Int. 36.

Tôsar, or Tanasar, priest, Int. 31; Dk. IV, 25.

g, prince, Dk. VIII, 13, 9.

Tûirya, tribe, Dk. VIII, 13, 15 n.

Tûmâspian, title, Dk. VIII, 13, 11.

Tûrân, land, Dk. VIII, 13, 11, 15; 35, 13 n; IX, 22, 11; 33, 5; 39, 20.

Tûr-î Brâdar-vakhsh, man, Dk. IX, 10, 3.

p. 499

Tûr-î Brâdrô-rêsh, man, Dk. VIII, 35, 13.

Tûrkâbâd, town, Int. 36, 38.

Tûrkistân, land, Dk. IX, 16, 14 n.

Tûs, hero, Dk. IX, 15, 2 n; 23, 2, 6.

 

Uda, fiend, Dk. IX, 10, 3 n; 21, 4 n.

Urumiyah lake, Dk. IX, 23, 5 n.

Ustavaiti ch., Dk. IX, 13, 1; 36, 1; 58, 1; gâtha, Zs. 2 n, 3.

 

Vadak, woman, Dk. IX, 10, 3; 21, 4 n.

Vâê, spirit, Dk. IX, 23, 1-3; Fr. 471.

Vaêdvôist, man, Dk. VIII, 35, 13 n.

Vahist-mânthrah nask, Dk. VIII, 3, 1 n; Riv. II, 3; III, 4; IV, 4; Dv. 3.

Vahistôisti ch., Dk. IX, 22, 1; 45, I; 67, 1; gâtha, Zs. 2 n, 3.

Vâhrâm, man, Int. 34, 36, 38.

Vakhshistân ch., Dk. VIII, 41, 1.

Valkhas, king, Dk. IV, 24.

Vanand, star, Fr. 474.

Varahrân fire, Dk. VIII, 25, 2; 29,17.

Varâz, man, Dk. IX, 33, 5.

Varenô, demon, Dk. VIII, 9, 3 n; IX, 32, 3 n.

Vargâvand, title, Riv. IV, 23.

Varistân ch., Dk. VIII, 42, 1; Zs. 5.

Varstah-mânthrah nask, Riv. I.

Varstmânsar nask, Int. 43, 45; Dk. VIII, 1, 9, 12; 3, 1, 3, 4; IX, 24, 1; Zs. 4 n; Fr. 452.

Vastag nask, Int. 38, 40, 41, 43, 45; Dk. VIII, 1, 9, 12, 15; 12, 1; 20, 162; Fr. 468.

Vendîdâd nask, Int. 40, 43-45; Dk. VIII, 1, 5 n, 11, 12, 16, 17 n; 44, 1; Zs. 3; Riv. II, 20; IV, 23; Dv. 20, 23; Fr. 481, 488.

Veskŏ, tribe, Dk. IX, 15, 2; 23, 6 n.

Vîdadafsh, region, Dk. IX, 21, 24 n; IV, 22 n.

Vigirkard-i Dînîk, book, Fr. 470 n.

Vindâd nask, Dk. VIII, 44, 1 n; Riv. IV, 21.

Vîspêrad, book, Int. 40; Dk. VIII, 46, 1 n, 3; Riv. IV, 23; Dv. 23; Fr. 487.

Vistâsp, king, Dk. VIII, 11, 2-4; 13, 16 n; 29, 25; 38, 68 n; IX, 8, 3; 16, 15, 19; 22, 2; 23, 2 n; 28, 4; 33, 5; 39, 22; 41, 6 n; 50, 26; 58, 10; 61, 12; IV, 0 n ,2l.

Vistâsp nask, Dk. VIII, 11, 1 n; Riv. IV, 12.

Vistâspâd nask, Dk. VIII, 11, 1 n; Riv. I; Dv. 11.

Vistâsp-sâstô nask, Int. 40, 43, 45; Dk. VIII, 1, 10, 12, 15; 9, 20; 11, 1; Fr. 468.

Vistâsp-shah nask, Dk. VIII, 11, 1 n; Riv. II, 11; III, 12.

Vistâsp-shâhnâmak, book, Fr. 484.

Vistâsp yast, Dk. VIII, 1, 5 n.

Vîvanghau, man, Dk. IX, 32, 12.

Vohû-khshathra gâtha, Zs. 2 n, 3.

Vohû-khshathrem ch., Dk. IX, 21, 1; 44, 1; 68, 1.

Vohûman, angel, Dk. VIII, 9, 3; 44, 76, 78; IX, 12, 29 n; 28, 3; 30, 10; 31, 5, 13, 14; 32, 11; 34, n; 36, 3; 38, 5 n, 6, 8, 12; 39, 20, 22, 24; 41, 18, 23, 25; 42, 7, 10; 44, 12, 18, 20; 47, 2 n, 15, 16; 50, 6, 14; 51, 10; 52, 3; 53, 24, 33, 45; 54, 3, 6; 56, 5; 57, 14, 24; 58, 5, 6, 10, 13, 21; 59, 7, 16; 60, 7; 61, 5; 63, 7, 9; 64, 8; 66, 5, 11; 67, 2-4, 8; 69, 3, 13, 19, 25 n, 26 n, 47, 57; III, 7, 1; IV, 4, 12; Fr. 457, 458; day, Dk. VIII, 20, 22; month, Int. 36.

Vohûmanô, king, Dk. VIII, 13, 18 n.

Vohûvastŏ, priest, Dk. IX, 33, 5.

Vologeses I, king, Dk. IV, 24 n.

 

Westergaard, Prof., Int. 38; Fr. 482.

 

dkâr-î Zarirân, book, Dk. VIII. 11, 4 n.

Yaman, land, Dk. VIII, 13, 9 n.

Yânîm-manô ch., Dk. IX, 5, 1; 28, 1; 50, 2; Zs. 4.

Yâ-shyaothanâ ch., Dk. IX, 11, 1; 34, -; 56, 1.

Yasna, book, Int. 40; Dk. VIII, 46, 1 n, 3 n; IX, 4, 1 n; Riv. IV, 23; Dv. 23; Fr. 487, 488.

Yasna haptanghâiti, Dk. VIII, 46, 1 n; IX, 2, 2 n; 12, 1; 35, 1; 57, 1; 69, 1 n; Zs. 2 n, 3, 4 n. 7 n.

p. 500

Yast (yasna), Dk. IX, 69, 1; Riv. II, 21; III, 22.

— nask, Dk. VIII, 1, 16; 46, 1; Zs. 3; Riv. I. See Stôd-yast.

Yasts, Int. 45; Dk. VIII, 10, 1; Fr. 470, 471, 488.

Yât sin, Dk. VIII, 31, 39.

Yathâ-ahû-vairyô ch., Dk. IX, 2, 2; 25, 1; formula, Dk. VIII, 1, 7 n; 2, 2n; 44, 51; IX, 2, 2, 3, 16; 32, 9; 47, 2 n, 6; Zs. 4 n; Dk. III, 7, 2; Riv. I; III, 1; IV, 1; Fr. 451.

Yathâis ch., Dk. IX, 10, 1; 33, 1; 55, 1.

Yazd, town, Int. 36.

Yazdakard, king, Int. 34-36, 38.

Nhê-hâtãm ch., Dk. IX, 4, 1; 27, 1; 49, 1; formula, Zs. 4 n; Fr. 463 n.

Yêzî ch., Dk. IX, 18, 1; 41, 1; 63, 1.

Yim, king, Dk. VIII, 13, 6-8; 44, 3, 4; IX, 5, 2, 4; 12, 3 n; 21, 2-4, 6, 12; 32, 12; 69, 12; Dv. 18.

st-î Fryânŏ, Dk. VIII, 13, 18 n; IX, 23, 2 n; 39, 20 n.

gyâst, meas., Dk. VIII, 20, 19.

 

d-sparam, priest, Int. 33, 39; Dk. VIII, 5, 5 n.

Zâkhmistân ch., Zs. 5.

Zand, commentary, Dk. VIII, 1, 3; 3, 3; Fr. 477. See Avesta and Zand.

Zaratûst, apostle, Int. 32; Dk. VIII, 1, 20; 10, 3; 11, 2, 4; 20, 114; 38, 68 n; 45, 3, 14; IX, 2, 17; 12, 3 n; 13, 1, 8, 9; 15, 1, 4; 16, 19 n; 20, 5; 25, 4; 28, 3; 29, 5, 13; 30, 4; 33, 5; 34, q; 35, 2, 5; 43, 7; 44, 14, 17-21; 45, 2-4; 53, 17; 54, 5, 8; 59, 13, 18; 60, 1; 61, 7, 12; 65, 3; 67, 1; 69, 3, 23, 59; accepts religion, Dk. IX, 24, 18; IV, 22 n, 23; advised, Dk. IX, 12, 13; 24, 15, 17; 25, 2; 27, 1; 39, 25; 43, 8, II; birth, Dk. VIII, 3, 1; 14, I, 2; 44, 79; IX, 24, 1, 2, 4, 7-13; coming, Dk. VIII, 13, 16, 20; conflict with demons, Dk. VIII, 44, 74, 75; his family, Dk. VIII, 29, 25; his successors, Dk. VIII, 14, 12-14; IX, 39, 18; 41, 6-8; killed, Dk. VIII, 35, 13 n; law of, Zs. 3; life and actions, Dk. VIII, 14, 3-10; praise of, Dk. IX, 28, 1, 6; 42, 7; 50, 2; religion of, Dk. IX, 37, g-j; 51, 12; 52, 7; 53, 11, 18; 54, 7; 57, 28; 58, 3; 61, 14; speaks, Dk. IX, 12, 23; 27, 2; 31, 7, 9, 11; 35, 18, 22, 24; 37, m; 69, 8, 30; III, 7, 4; spoken to, Dk. IX, 28, 2, 4, 8; 31, 6; 32, 9, 12; 33, 1; 35, 13, 17, 20, 21, 25; 37, e, k, n; 39, 1, 4, 15, 20, 22, 26; 42, 13; 43, 10; 44, 1; 46, 3; 61, 1; 64, 9, 12; 65, 6, 8; 69, 5, 15, 16, 20, 26; III, 7, 1, 3, 5; vision of the future, Dk. IX, 8, 1-3; 35, 14.

Zaratûst the Spîtâmân, Int. 34; Dk. VIII, 13, 16; IX, 27, 1; 30, 11; 32, 17, 21; 41, 5; 66, 1.

Zaratûst, priest, Int. 32.

Zaratûst-î Âtûrdân, Dk. VIII, 13, 18 n.

Zârîkŏ, demon, Dk. IX, 9, 1; 21, 4 n.

Zarmân, demon, Dk. IX, 21, 4 n.

Zatamistân ch., Dk. VIII, 17, 1.

Zirast nask, Dv. 14.

Zîyânakistân ch., Dk. VIII, 40, 1.

Zôti, priest, Dk. VIII, 7, 5, 9; 8, 3; 29, 1, 5, 13; 31, 20; IX, 12, 26-28; 24, 4; 33, 5; 43, 7; 69, 50.


Next: Errata