Sacred Texts  Christianity  Early Church Fathers  Index  Previous  Next 

Index of Greek Words and Phrases

  • ž
  • žγνωμεν
  • žπος εἰπεῖν
  • ̓́
  • ἀναμφιλέκτῳ
  • ἀπόστολος
  • ἀποστολικῇ φωνῇ συντρέχον
  • ἀρχόντων
  • ἁγί& 251· πνεύματι καὶ προφητικῷ χαρίσματι
  • ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπ€νω π€ντων ἐστίν
  • ἐν γραφῆς τύπῳ τῆς π€λαι διαβοήτου μητροπόλεως αὐτῆς
  • ἐνομίζετο
  • ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων
  • ἐπίμικτος πόλυς
  • ἐπιγεγραμμένος κανὼν ἐκκλησιαστικὸς, ἢ πρὸς τοὺς ᾽Ιουδαϊζόντας
  • ἐστὶ περὶ ᾽Αβρα€μ
  • ἱερεὺς ὁ χριστός
  • ὁ προφήτης συνὼν πολλοις žτεσιν ἀγνοεῖ
  • ὄρασις τῶν τετραπόδων τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ
  • ὑπὲρ ᾽Ιουδαίων ἀπολογία
  • ᾽Αλέξανδρος ἢ περὶ τοῦ λόγου žχειν τὰ ἄλογα ζῶα
  • Α
  • Αἰφίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, žσχατοι ἀνδρῶν
  • Αἰ& 241·ν, ὥσπερ ἀεὶ ὤν
  • Αβίλιος
  • Αβδον τὸν τοῦ ῎Αβδου ποδ€γραν žχοντα
  • Αγχίνοια
  • Αδαμ€ντιος
  • Αλβίνου
  • Αντιβολὴ Παπίσκου καὶ φίλωνος ᾽Ιουδαίων πρὸς μοναχόν τινα
  • Αντιβολὴ Παπισκου καὶ φίλωνος
  • Απολλωνίδου
  • Απολλωνίου
  • Απολλωνι€δου
  • Απολογία ὑπὲρ ᾽Ωριγένους
  • Αριθμητικὰς εἰσαγωγ€ς
  • Αρτεμίσιος
  • Ασκληπι€δου
  • Ασκληπιοδότου
  • Αττικῶν τεσσ€ρων
  • Αυσῇ
  • Βήμαρχιος
  • Βίθθηρα
  • Β€βιος
  • Βαρδησ€νης
  • Βασιλεύς
  • Βενετία
  • Γ€ιος
  • Γαιανός
  • Γαλατία
  • Γαλατίαν
  • Γαλλία
  • Γαλλίαν
  • Γεῶν
  • Γηὼν
  • Γιγ€ντων
  • Γρι€δος λόγῳ
  • Δύστρος
  • Δ€λκης
  • Διὰ τοῦτο
  • Διόδωρος
  • Δι€ τοῦτο ὑπόμεινόν με, λέγει Κύριος, εἰς ἡμέραν ἀναστ€σεώς μου εἰς μαρτύριον
  • Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων
  • Ε
  • Εἰρηναῖος
  • Εὐσεβὴς, Εὐτυχὴς, Σεβαστός
  • Εὐσεβίου
  • Εὐσεβίου σύγγραμμα περὶ τῶν κατ᾽ αὐτὸν μαρτυρησ€ντων ἐν τῷ ὀκταέτει Διοκλητιανοῦ καὶ ἐφεξῆς Γαλερίου τοῦ Μαξιμίνου διωγμῷ
  • Εὐσεβίου τοῦ Παμφιλου περί τῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτυρησ€ντων τέλος
  • Εγκρατεῖς
  • Εκκλησιαστικὴ ᾽Απόδειξις
  • Εκκλησιαστικὴ Προπαρασκευή
  • Ελέγχου καὶ ᾽Απολογίας λόγοι δύο
  • Ελκεσαιταί
  • Ελληνας
  • Ελληνιστ€ς
  • Εξηγητικοὶ
  • Εσδρας
  • Ευαγγελικὴ ἀπόδειξις
  • Ευκλείδης
  • Ζ
  • Ζέβεννος
  • Ζέβενος
  • Ζ€βδας
  • Ζ€μβδας
  • Ζαβαδᾶς
  • Ζεβῖνος
  • Ζωτικός
  • Η
  • Η καθόλου στοιχειώδης εἰσαγωγή
  • Θεόδοτος
  • Θεοτέκνος
  • Ιδρώσει γὰρ χθὼν, κ.τ.λ
  • Ιησοῦ
  • Ιησοῦν χριστὸν κ€τωθεν
  • Ιούδας ᾽Ιακώβου
  • Ιουδαϊκὴ ᾽Αρχαιολογία
  • Ιστορία ᾽Ιουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς ῾Ρωμαίους
  • Κήρυγμα Πέτρου
  • Κίτιον
  • Κύβεις
  • Κύριε θεὲ π€τερ
  • Καὶ τῶν μ€λιστα ἐπὶ ῾Ρώμης λαμπρῶν
  • Καπίτων
  • Κηροχύτου γραφῆς
  • Κομ€νης
  • Κομφέκτορα
  • Κορνοῦτος
  • Κουληιανός
  • Κουμ€νης
  • Κυριακῶν ἠξίωνται τῶν ἐπωνυμιῶν
  • Λεωνίδης ὁ λεγόμενος ᾽Ωριγένους πατήρ
  • Λιβυκωτέρους τόπους
  • Λούγδουνος καὶ Βίεννα
  • Λογγίνου
  • Μέγαν θεὸν καὶ πλούσιον, παρα καὶ Πλούτωνα, τὸν θ€νατον ἀνηγόρευον
  • Μ€νης
  • Μ€ξιμος
  • Μ€ξυς
  • Μ€ρκον οὗ τὸ εὐγγέλιον φέρεται
  • Μ€ρκος ᾽Αιμίλιος οὕτως περί τινος εἰδώλου πεποίηκεν ᾽Αλβούρνου
  • Μαγγαναία
  • Μακκαβαϊκόν
  • Μακριανός
  • Μαμμαία
  • Μανιχαῖος
  • Μαρεία λίμνη
  • Μαρεῶτις
  • Μαρκίων
  • Μαρκιανός
  • Μαρκιανισταί
  • Μαρκιανοί
  • Μαρκιωνισταί
  • Μασβώθεοι
  • Μασβωθαῖοι
  • Μιλτι€δην
  • Μιλτι€δου
  • Μονὰς, παρὰ τὸ μένειν ὠνομασμένη
  • Μουσιανὸς ἐκκλησιαστικὸς συγγραφευς ἐγνωρίζετο
  • Ναυῇ
  • Ναυ€τος
  • Ναυατιανῷ
  • Ναϊσσὸς
  • Ναϊσσός
  • Νοου€τος
  • Νοουατι€νος
  • Νοουατιανῷ
  • Νοουατιανοί
  • Οἱ μὲν δυσομένου ὑπερίονος, οἱ δ᾽ ἀνιόντος
  • Οὐελεσμώθ
  • Ούρβικος
  • Ονπερ κατὰ φύσιν δέδωκας
  • Οσσαῖοι
  • Ουρβίκιος
  • Πέτρου
  • Π€λιν
  • Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ τῶν ἐκκλησιῶν οἰκοδομῇ, Παυλίνῳ Τυρίων ἐπισκόπῳ προσπεφωνημένος
  • Παραλειπομένων
  • Πολιτευτῶν ἀνδρῶν
  • Πολλοῦ χρόνου
  • Πρόβος
  • Πρόμος
  • Προφητικαὶ ᾽Εκλογαί
  • Πυκετίους
  • Ραχαβείμ
  • Ρηχ€β
  • Σ
  • Σ€δδοχον
  • Σαββ€του μεγ€λου
  • Σαρδιανός
  • Σεβουαῖοι
  • Σερέννιος Γρανιανός
  • Σταυροί
  • Στρωματεῖς
  • Συριακοῦ
  • Σωτᾶς
  • Τόρδιος
  • Φαβιανός
  • Φλαβιανός
  • Χιαζομένου τοῦ ῥ κατὰ τὸ μεσαίτατον.
  • Ω
  • αἰρέσεις
  • αἰ& 240·ν
  • αἱρετικῶν ἀνδρῶν ἀναπλ€σματα
  • αἴτιον
  • αὐτὴ περίοδος τοῦ χρόνου
  • αὐτόγραφοι σημειώσεις
  • αὐτόματον
  • αὐτῆ φρ€σει
  • αὐτῆς
  • αὐτῶν
  • αὐτοῦ
  • β
  • βέρκιε
  • βίβλιον τι διαλέξεων διαφόρων
  • βίβλος τῶν ἡμερῶν
  • βίος καὶ πολιτεία τῶν ἁγίων θεοστέπτων μεγ€λων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ ῾Ελενης
  • βίος πολιτικὸς ὅπερ ἐστὶ περὶ ᾽Ιωσήφ
  • βίος πολιτικός
  • βίρκιε
  • βῆμα
  • βῆμα μὲν καὶ θρόνον ὑψηλόν
  • β€πτεται
  • βαθεζώρ
  • βαθεχώρ
  • βασιλεύς
  • βασιλεῖς ᾽Ιουδαῖοι οἱ ἐν τοῖς στέμμασι
  • βασιλική
  • βενεφικιαλίων
  • βηθεζώβ
  • βιβλίδιον
  • βιβλιδ€ριον
  • βιοῦ σοφοῦ τοῦ κατὰ δικαιοσύνην τελειωθέντος, ἢ νόμων ἀγρ€φων
  • βλίας
  • βλασφήμων
  • βουβών
  • βουβῶνα
  • βουβῶνα ἐπὶ σχοινίου τινος
  • βουβῶνα δὲ οἱ ῾Ρωμαῖοι τὸν ὄρνιν τοῦτον καλοῦσι
  • γέγραπται
  • γένος
  • γήσιππος ἱστορεῖ
  • γίας
  • γίνεσθε δὲ δόκιμοι τραπεζιται, τὰ μὲν ἀποδοκιμ€ζοντες, τὸ δὲ καλὸν κατέχοντες
  • γίνεσθε δόκιμοι τραπεζιται
  • γίοις
  • γὼ εἰμὶ περίψημ€ σου
  • γῆς
  • γ€ρ
  • γαμεταῖς
  • γαμικὸς λόγος
  • γγελόν
  • γγελον
  • γγρ€φως
  • γδόας
  • γεγονώς
  • γειώρας
  • γεμόνες
  • γενέσθαι
  • γενόμενος δὲ ἐν ῾Ρώμῃ διαδοχὴν ἐποιησ€μν μέχρις ᾽Ανικήτου
  • γεωμετρίαν
  • γεωμετρεῖται
  • γκύκλια γρ€μματα
  • γκρ€τεια
  • γκρατῖται
  • γκρατηταί
  • γκ. μαθήματα
  • γκ. παιδεία
  • γνώμας
  • γνώριμοι
  • γνοεῖ
  • γνωρίμων
  • γούμενον
  • γούμενος
  • γουν
  • γρ€μμα
  • γρ€μματα
  • γρ€μματος
  • γραφὴ
  • γραφή
  • γραφῇ
  • γυναικεῖα
  • δ
  • δὲ
  • δὲ ὅλος σκοπὸς ὡσανεὶ ἑρμηνεῖαι τυγχ€νουσι τῆς Γεγέσεως κ.τ.λ
  • δήμου
  • δήσαντες δὲ οἱ δήμιοι ἄλλο τι πλῆθος ἐπὶ σκ€φαις, τοῖς θαλαττίοις ἐναπέ& 207·ῥιπτον βυθοῖς
  • δήσωμεν
  • δίας δεόμενον σχολῆς
  • δόκει προασπίζειν
  • δόξαις
  • δύναμις
  • δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη
  • δώδεκα
  • δώδεκα τὸν ἐν κ.τ.λ
  • δώδεκα τοῦ ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσαντος
  • δ€μας
  • δαιμόνιον ἀσώματον
  • δεδημοσιευμένων
  • δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις
  • δελφός
  • δεξιός
  • δεξιῶς
  • δεσπόσυνοι
  • δευτέρω
  • δη
  • δημόσιον ἀρχεῖον
  • δημιουργίαν
  • διὰ ῾Ιππολύτου
  • διὰ γρ€μματος
  • διὰ γραμμ€των
  • διὰ μόνης τῆς εἰς τὸν χριστὸν πίστεως
  • διὰ πλειόνων κλήρων
  • διὰ τὸ δοκοῦν ἱκανὸν ἐν λόγῳ
  • διὰ τοῦτο
  • δι€κονος
  • διαγωγήν
  • διαδοχὴν
  • διαδοχὴν ἐποιησ€μην
  • διαδοχὴν ποιεῖσθαι
  • διαδοχή
  • διαδοχήν
  • διαδοχήν ἐποιησ€μην
  • διαδοχῆς
  • διαδοχῇ
  • διαδοχῶν τῶν καταρξαμένων
  • διαθηκῶν
  • διακονία
  • διακονία τοῦ λόγου
  • διακονεῖν
  • διακονεῖν ταῖς τραπέζαις
  • διακονικὴ
  • διακονοῦντες
  • διαλέξεις περὶ νηστείας καὶ περὶ καταλαλιᾶς
  • διατριβήν
  • διατριβῶν
  • διαφωνία
  • διαφωνίας εὐαγγελίων
  • διδασκ€λιον
  • διδασκαλίαν
  • διδασκαλεῖον
  • διδαχῆς
  • διδαχῇ
  • διδαχαί
  • διεκρίνοντο
  • διεξαγωγή
  • διεξαγωγεῖν
  • δικία
  • δικαιοσύνη
  • δικαιοσύνην
  • δικαστής
  • διοικεῖν
  • διωτικὰς ἀπογραφὰς
  • διωτικὰς ἀπογραφ€ς
  • δοκέω
  • δρ€κων
  • δραχμῶν
  • δωδέκατον ἐν Σμ. μαρτυρήσαντα
  • δωδέκατος
  • δωδέκατος ἐν Σμ. μαρτυρήσας
  • δωδεκατημόριον
  • εἰδωλολατρεῖν
  • εἰδωλος
  • εἰκοσαετηρικοὶ ὕμνοι
  • εἰπεῖν
  • εἰρήναρχος
  • εἰρήνη
  • εἰρηνικ€
  • εἰριαρμένη
  • εἰς ἀγαθήν πρόθεσιν ἐπανέλθοιεν
  • εἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος
  • εἰς Γαλατίαν
  • εἰς Κωνσταντῖνον τὸν βασιλέα τριακονταετηρικός
  • εἰς Μακκαβαίους λόγος ἣ περὶ αὐτοκρ€τορος λογισμοῦ
  • εἰς Φλ€κκον
  • εἰς μαρτύριον προτρεπτικὸς λόγος
  • εἰς τὰ κατ᾽ ῎Αιγυπτον žργα
  • εἰς τὰ μετὰ τὴν ἐξαήμερον
  • εἰς τὰς Γαλλίας
  • εἰς τὴν ἑξαήμερον
  • εἰς τὴν ἑξαήμερον ὑπόμνημα
  • εἰς τὴν Γένεσιν ὑπομνηματιεῖσθειν
  • εἰς τὴν τῶν κατὰ Μιλτι€δην λεγομένων αἵρεσιν
  • εἰς τὸ εὐαγγέλιον βιβλία
  • εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαλλέλιον
  • εἰς τὸ π€θος
  • εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως
  • εἰς τοὺς ψαλμούς
  • εἰσέτι δὲ φέρεται παρὰ πλείστοις
  • εἰσεδέξαντο καὶ συνήγαγον καὶ συνέστησαν καὶ προσευχῶν αὐτοῖς καὶ ἑστι€σεων ἐκοινώνησαν
  • εἰσκρίνεσθαι
  • εἴ φανείη
  • εἴγε φανείη
  • εἶδεν ἄγγελον τοῦτον εὐθὺς ἐνόησε κακῶν εἶναι αἴτιον κ.τ.λ
  • εἶδος θεοῦ
  • εἶναι
  • εἶναι δοκῶν
  • εἶπεν
  • εἶπεν ὁ ἀπόστολος
  • εἶπον
  • εἶτα ἐπιψευσ€μενος τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἀπολέλυται πλανήσας τοὺς ἐκεῖ πιστούς
  • εἷς βασιλεύς
  • εὐαγγέλιον
  • εὐαγγέλιον καθ᾽ ῾Εβραίους
  • εὐαγγελίου
  • εὐγνωμόνων
  • εὐγνωμονῶν
  • εὐθύς
  • εὐκταῖος
  • εὐλαβής
  • εὐχῆς καὶ τῶν τόπων ἱστορίας ἕνεκεν
  • εί
  • εισμετανοιαν
  • ερόδουλος
  • ερός
  • ερῶν γραμμ€των, καὶ τῶν ἀντιλεγομένων μὲν, ὅμως
  • ζῶντα καίεσθαι
  • ζηλώσαι
  • ζηλῶσαι
  • ζητήματα καὶ λύσεις
  • ηὐτύχει
  • θύρα
  • θώραξ
  • θαμβωθήσεσθαι
  • θανατός
  • θεός
  • θεότητα ἰδίαν
  • θεότητος
  • θεῖος λόγος
  • θεῷ
  • θεεὶ
  • θελοθρησκεία
  • θεοὺς
  • θεοῦ γὰρ ἦν βούλημα
  • θεολογία
  • θεολογεῖται ὁ χριστός
  • θεοπνεύστων
  • θεοσεβεστ€τη
  • θεοφ€νεια
  • θεραπεύω
  • θεραπευταί
  • θεραπευτρίδες
  • θετοῦσιν
  • θνητοπσυχίται
  • θρόνος
  • θυρωροί
  • ι
  • ιὸς ᾽Ιωσήφ
  • ιόν
  • ια
  • ιβ
  • ιμώθεος ὁ παῖς
  • κ μνήμης
  • κ πέτρας ἀκροτόμου
  • κ τῆς ῾Εβραΐδος διαλέκτου
  • κ τῶν βιβλίων
  • κ τε τοῦ καθ᾽ ᾽Εβραίους εὐαγγελίου καὶ τοῦ Συριακοῦ καὶ ἰδίως ἐκ τῆς ῾Εβραΐδος διαλέκτου τινὰ τίθησιν
  • κἀγὼ ᾽Ιω€ννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα
  • κἀγὼ οὖν
  • κόλουθοι
  • κύριοί μου ἀδελφοί
  • καὶ
  • καὶ ἃ μετὰ ταῦτα συνέγραψε
  • καὶ ἐγρ€φη ταῦτα
  • καὶ ἐμὲ ὡς
  • καὶ ἐμὲ οἷον
  • καὶ ἐμὲ οὗς
  • καὶ ἐν τῇ ἐκκλησί& 139· παρεχώρησεν ὁ ᾽Ανίκητος τὴν εὐχαριστίαν τῷ Πολυκ€ρπῳ κατ᾽ ἐντροπὴν δηλονότι
  • καὶ ὄφελόν γε
  • καὶ ὄφελόν γε εἷς
  • καὶ ᾽Αμμον€ριον ἕτερα
  • καὶ Σοφία
  • καὶ β'
  • καὶ δι᾽ ἐκείνων
  • καὶ δι᾽ ἐκείνων ῥηθῆναί τι τῶν βλασφήμων
  • καὶ εὐθὺς Οὐεσπασιανὸς πολιορκεῖ αὐτούς
  • καὶ θεραπείας καὶ δεξιώσεως οὐ τῆς τυχούσης
  • καὶ λόγος αὐτοῦ περὶ προφητείας
  • καὶ νοός
  • καὶ παραγαγὼν εἰς αὐτὸ [τὸν ἀδελφὸν ᾽Ιησοῦ τοῦ χριστοῦ λεγομένου, ᾽Ι€κωβος ὄνομα αὐτῷ, καί] τινας [ἑτέρους], κ.τ.λ
  • καὶ περὶ πολιτείας καὶ περὶ προφητῶν
  • καὶ περὶ ψυχῆς καὶ σώματος
  • καὶ πρὸς ᾽Ιουδαίους πρῶτον καὶ δεύτερον
  • καὶ προφητῶν
  • καὶ τὰ Μαξιμου περὶ τοῦ πολυθρυλήτου παρὰ τοῖς αἱρεσιώταις ζητήματος, τοῦ πόθεν ἡ κακία, καὶ περὶ τοῦ γενητὴν ὑπ€ρχειν τὴν ὕλην
  • καὶ τὰ περὶ τοῦ διαβόλου, καὶ τῆς ἀποκαλύψεως ᾽Ιω€ννου
  • καὶ τὴν προκειμένην γενεαλογίαν žκ τε τῆς βίβλου τῶν ἡμερῶν κ.τ.λ
  • καὶ ταῦτα žν τινι ἀντιγρ€φῳ ἐν τῷ ὀγδό& 251· τόμῳ εὕρομεν
  • καὶ τοῦτο ὑπὲρ τοῦ ἡμῶν λόγου πεποίηται
  • καί
  • καί τοι μᾶλλον ἐναντίον ἦν τὸ τηρεῖν τοῖς μή τηροῦσι
  • καθόδου
  • καθόλου
  • καθ᾽ ἡμᾶς
  • καθ᾽ ἡμᾶς Θέκλα
  • καθαροί
  • καθολικὴν ἐπιστολήν
  • καθολική
  • καθολικότης
  • καθολικῆς
  • και τὴν ῾Ελλᾶδα
  • καινοτομηθείσης
  • κακῶν τῇ πόλει ταύτῃ μ€ντις καὶ ποιητής
  • καλούμενα
  • καλουμένη
  • κανόνας
  • κανόνες δέκα
  • κανὼν ἐκκλησιαστικός
  • κατὰ
  • κατὰ Μαρκέλλου τοῦ ᾽Αγκύρας ἐπισκόπου
  • κατὰ Πόντον
  • κατὰ Πορφυρίον
  • κατὰ θεὸν
  • κατὰ καιρόν
  • κατὰ λόγον
  • κατὰ μέρος συναγωγαί
  • κατὰ π€ντα τρόπον
  • κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἁμαρτήματος
  • κατὰ τὸ δυνατόν
  • κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν
  • κατὰ τὸν δηλούμενον χρόνον
  • κατὰ τὸν παρόντα λόγον
  • κατὰ τόπον
  • κατὰ τοῦ στόματος ἐπιστ€ξαι
  • κατέβη μόνος, ἀνέβη δὲ μετὰ πολλοῦ ὀχλοῦ πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ
  • κατέρᾳ& 184·δίως ὑποθέσει ἐν δυσὶν ὑπαντησας συγγρ€μμασιν
  • κατ᾽ ἀν€λυσιν
  • κατ᾽ ἐπίπνοιαν
  • κατῆλθεν εἰς τὰ καταχθόνια, ἱνα κακεῖθεν λυτρώσηται τοὺς δικαίους
  • κατ€λογον
  • κατ€στρωσιν πεποίηται
  • καταβὰς γὰρ μόνος συνήγειρεν πολλοὺς, ειθ᾽ οὕτως ἀνέβη πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ
  • καταγγέλουσα
  • κατακρίνας χριστιανούς τινας καὶ τῆς ἀξίας ἐκβαλών
  • καταρξαμένων αὐτοῦ
  • καταψευδόμενοι τοῦ θεοῦ
  • κατειληφέναι
  • κατενοήσαμεν
  • κατωρθωμένα, τουτέστιν ἠφανισμένα
  • κδικητἡς τοῦ εὐαγγελίου
  • κείναις ταῖς ἡμέραις
  • κείνου
  • κείνων
  • κείνων τῶν λόγων
  • κεῖ εὑρήσετε πρῶτον Νερῶνα τοῦτο τὸ δόγμα, ἡνίκα μ€λιστα ἐν ῾Ρώμῃ τὴν ἀνατολὴν πᾶσαν ὑποτ€ξας ὠμὸς ἦν εἰς π€ντας, διώξοντα
  • κεῖνοι
  • κεῖνος
  • κεκηρυχέναι žοικεν
  • κεστοί
  • κηρύγματα
  • κκαιδεκαετηρίδα
  • κκλησίας
  • κκλησιαστικὴ ἱστορία
  • κκλησιαστικὸς ἀνἡρ
  • κκλησιαστικῶν ἀνδρῶν
  • κκλησιαστικοὺς ἀνδρὰς
  • κκρίνεσθαι
  • κλήρῳ ἕνα γέ τινα κληρώσων
  • κλίνη
  • κλῆρον
  • κλῆρος
  • κλείς
  • κλογῶν
  • κλογαί
  • κοῆς
  • κοιμηθέντος ᾽Αλεξ€νδρου
  • κοιμητήρια
  • κοινώνησαν ἑαυτοῖς
  • κοινωνήτους π€ντας ἄρδην τοὺς ἐκεῖσε ἀνακηρύττων ἀδελφούς
  • κοινωνία
  • κολασία
  • κορβᾶν
  • κορβανᾶς
  • κοσμοποιΐαν
  • κπεπτωκότα ἐπὶ τὴν ᾽Ιουδαϊκὴν ἐθελοθρησκείαν
  • κρ€τεια
  • κροστιχὶς
  • κτίσεως
  • κτίσις
  • κτισεν
  • κυρήνιος
  • κυρωτέον
  • κ.τ.λ
  • λέγεται
  • λέγουσιν
  • λέγχου καὶ ἀνατροπῆς τῆς ψευδωνύμου γνώσεως
  • λέγω δὲ τὴν ῾Ιερουσαλήμ
  • λόγια
  • λόγοι
  • λόγον
  • λόγος
  • λόγος žχει
  • λόγος ἐνδι€θετος
  • λόγος ὁ πρὸς ῞Ελληνας
  • λόγος ὑπερ τῆς πίστεως
  • λόγος κατέχει
  • λόγος προτρεπτικὸς πρὸς ῞Ελληνας
  • λόγος φιλαλήθης πρὸς τοὺς χριστιανούς
  • λόγου
  • λόγου ζώου
  • λαὸν ἱκανόν
  • λαὸν πολύν
  • λαόν
  • λαμπρότητος
  • λαφηβολιών
  • λείπω
  • λεγο
  • λεγομένη
  • λεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνωσεως
  • λεγχος καὶ ἀπολογία
  • λεοπ€ρδοις
  • λεσθαι
  • λευθερία
  • ληθὴς λόγος
  • λθον δ᾽ οὖν εἰς ἡμᾶς ἐπιστολαὶ Κορνηλίου
  • λιπών
  • λκῆς
  • λκεις
  • λκης
  • λκιβι€δην
  • λκιβι€δου
  • λλ᾽ ᾽Ι€κωβον τὸν δίκαιον ἐπίσκοπον τῶν ῾Ιεροσολύμων ἕλεσθαι
  • λλ᾽ οὔτι γὲ πρὸ τῆς ἀληθείας τιμητέος ἀνὴρ
  • λλη τις ὑπόθεσις
  • λλος τε
  • λλων
  • λλων εἰς τὰς γραφὰς ἑρμηνειῶν
  • λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεις
  • λογικῶν
  • λογισταὶ
  • λοιπόν
  • λουτρόν
  • λυον
  • λχασαί
  • μ
  • μὲν ὕστατος
  • μέγας ᾽Αλεξανδρέων ἐπίσκοπος
  • μέγεθος φύσεως
  • μένη ᾽Ιακώβου φέρεται
  • μέρη
  • μέχρι
  • μέχρι τούτου
  • μὴ ἂν διὰ μόνης τῆς εἰς τὸν χριστὸν πίστεως καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν βίου σωθησομένοις
  • μὴ εὑρίσκων
  • μὴ προσήκειν
  • μὴ προϋφεστ€ναι κατ᾽ ἰδίαν οὐσίας περιγραφήν
  • μόλογοι
  • μόνον ἕνα Θεὸν καὶ χριστὸν βασιλέα ᾽Ιησοῦν ὁμολογησ€ντες
  • μόνων αὐτῷ γραφέντων
  • μᾶς δὲ μᾶλλον ἐν ὁδῷ καὶ πρώτους καταληφθησομένους žταξεν
  • μῖν
  • μῦθον οὐ μῦθον, ἀλλὰ ὄντα λόγον
  • μῶν
  • μ€γγανον
  • μ€καρ
  • μ€ρτυρ
  • μ€ρτυρας
  • μ€ρτυρες
  • μ€ρτυς
  • μα τῇ žῳ διεγειρομένους
  • μαθητῶν
  • μακαρί& 231·τητος
  • μακαριώτατος
  • μακρ€ν
  • μανία
  • μανεὶς τὰς φρένας
  • μαρτύρων
  • μαρτύς
  • μαρτυρίων
  • μαρτυρί& 139·
  • μαρτυρησ€ντων
  • μεγ€λῳ
  • μεγ€λη παρασκευή
  • μεγ€λη τε καὶ θαυμασία
  • μετὰ τῶν ἀποστόλων
  • μετὰ ταῦτα δὴ λοιπὸν εἰς πᾶν εἶδος διῃρεῖτο τὰ μαρτύρια τῆς ἐξόδου αὐτῶν
  • μετὰ τοὺς ἀποστόλους
  • μετὰ τοῦτο
  • μετὰ τοῦτον
  • μεταβαίνομεν
  • μεταβαίνωμεν
  • μεταβληθεισῶν
  • μεταδίδωσι τὴν ἡγεμονίαν
  • μετανοίας χώραν
  • μικρὸς τόμος
  • μιλίας
  • μισυ
  • μνημονεύσαντες
  • μοεθνῶν
  • μοια
  • μολογίαις
  • μολογηθῆναι
  • μολογητής
  • μολογητῶν
  • μολογοι
  • μονόβιβλα αὐτοῦ φέρεται
  • μονονουχὶ ἐξ ἀγκώνων τῆς ἐγχειρήσεως αὐτὸν ἐπιδεσμοῦσα
  • μοούσιον
  • μοούσιος
  • μπέσοντος κατὰ καιρόν
  • μυντήρια
  • μυντήριον
  • μυρία
  • μυρίοι δ᾽ ἄλλοι
  • μυρίους ὅσους
  • μυρίων ἄλλων
  • μφὶ τοῦ σωτηρίου μνήματος λόγος
  • μψυχον τὸν ἐνανθρωπήσαντα
  • μωμοι
  • ν žτι ἐκσείει τοὺς ἀδελφούς
  • ν žτι καὶ σείει
  • ν ἐν οἷς
  • ν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ἑαυτοῦ δηλοι ὡς žγγιστα τῆς τῶν ἀποστόλων γενομένου διαδοχῆς
  • ν ὁ προφήτης συνόντα πολλοῖς žτεσιν ἀγνοεῖ
  • ν ὁμολογουμένοις
  • ν ᾧ φησι συντεταχέναι καὶ περι διαθηκῶν πρῶτον καὶ δεύτερον
  • ν ῾Ιεριχὼ
  • ν αἰτεῖ καὶ σείει κ.τ.λ.
  • ν δὴ ταῖς γραφείσαις αὐτῷ ἐκλογαῖς
  • ν διὰ τὸ μηδεμίαν žχειν ἀφορμὴν οὐχ οἷ& 231·ν τε οὔτε τοὺς χρόνους παραδοῦναι γραφῇ, οὔθ᾽ ἱστορίας μνήμην ὑποσημήνασθαι
  • ν καὶ εἰς ἡμᾶς τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως, ἡ τῆς ὑγιοῦς πίστεως žγγραφος κατῆλθεν ὀρθοδοξία
  • ν μόνην μίαν γνησίαν žγνων
  • ν νόθοις
  • ν οἰκεί& 251· συγγρ€μματι παραδόντες, αὐτῷ βασιλεῖ προσεφωνήσαμεν
  • ν οἷς ἀκίνδυνος ἡ ὑποταγή
  • ν π€σῃ ἐκκλησί& 139·
  • ν παλαιοτ€τῳ βιβλί& 251· στιχηρῷ
  • ν πλείσταις ἐκκλησίαις
  • ν πνεύματι
  • ν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ
  • ν τῇ δεδηλωμένῃ ᾽Απολογί& 139·
  • ν τῇ δευτέρᾳ φερομένῃ ᾽Ιω€ννου καὶ τρίτῃ
  • ν τῇ δηλωθείσῃ πρὸς φιλιππησίους αὐτοῦ γραφῇ φερομένῃ εἰς δεῦρο
  • ν τῇ κατὰ τὴν Φρυγίαν Μυσί& 139·
  • ν τῇ κατηχήσει
  • ν τῷ ᾽Αρσινοείτῃ
  • ν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῷ κατὰ ᾽Αστέριον Οὐρβανόν
  • ν ταῖς ἄλλαις πόλεσι
  • ν τε οἷς πρὸς ῞Ελληνας συνέταξε λόγοις, καὶ τοῖς πρὸς ᾽Ιουδαίους
  • ν τούτοις
  • ν τοῖς νόθοις
  • ν τοῖς τετραπλοῖς ἐπικατασκευ€σας
  • νέαν αὐτὴν καὶ ἐκτετοπισμένην
  • νέπρησεν αὐτῶν τὰς ἀναγραφὰς των γενων
  • νὴρ τὰ π€ντα ὅτι μ€λιστα λογιώτατος καὶ τῆς γραφῆς εἰδήμων
  • νίστασθαι ἕωθεν
  • νὸς δέοντα τῆς ζωῆς ἑβδομήκοντα ἀποπλήσας žτη τελευτŽ
  • νόθην
  • νόθοι
  • νόθος
  • νόμος
  • νόμων ἱερῶν ἀλληγορίαι
  • νόος
  • ν€γνωσμα
  • ν€στασιν
  • να ἡ γραφὴ πληρωθῇ
  • να γέ τινα τῶν εἰς ταῦτα ἐπιτηδείων αὐτῷ
  • να γνῷεν, περαιτέρω αὐτοῖς τούτου τοῦ γρ€μματος φροντίδα ποιεῖσθαι μὴ προσήκειν
  • ναός
  • ναύτης
  • ναβ€τας τριστ€τας
  • ναγνῶσται
  • ναιρεθείσης κεραυνῶν βολαῖς
  • νακύψας δ᾽ οὖν μετ᾽ ὀλίγον
  • ναληφθεισῶν
  • ναπλ€σματα αἱρετικῶν ἀνδρῶν
  • ναπλ€σματα αὶρετικῶν ἀνδρῶν
  • νεᾶνις
  • νεκροὺς ἐξέτρωσε
  • νεοῦσα τὴν πίστιν αὐτῶν καὶ ἣν νεωστὶ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων παρ€δοσιν εἰλήφει
  • νευ
  • νηστεῖα
  • νθραξ
  • νθρωπογονίας
  • νικ€ω
  • ννεαδεκαετηρίδα
  • ννοια
  • νοός
  • νοθεύεται
  • νομοί
  • ντέρων καὶ σπλ€γχνων
  • ντιγρ€ψαι
  • ντιγραφή
  • ντιλέγεσθαι
  • ντιλεγόμενα
  • ντιλεγόμενος
  • ντιλεγομένων γραφῶν
  • ντινόεια
  • ντολ€ς
  • νυν
  • νυχος
  • νωμολογημένας
  • νωτ€τη τις δύναμις
  • ξέπεσον
  • ξέτρωσαν
  • ξήγησις εἰς τὸ π€σχα
  • ξίφος δίστομον
  • ξύλῳ ἐντιναγῆναι
  • ξύλον
  • ξῆλθες τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν σου διὰ ᾽Ιησοῦ τοῦ χριστοῦ
  • ξῆς ταύτῃ καὶ ἑτέρα τις ἐπιστολὴ τοῖς ἐν ῾Ρώμῃ τοῦ Διονυσίου φέρεται διακονικὴ διὰ ῾Ιππολύτου
  • ξαήμερος
  • ξαιρετως
  • ξανθικός
  • ξηγήσεων
  • ξηνδραποδισμένους
  • ξυστῆρας
  • ξω δὲ τούτων ἐστὶ τὰ Μακκαβαϊκ€
  • ξω τοῦ μὴ βούλεσθαι αὐτοὺς εἰδωλολατρεῖν
  • οἰκετία
  • οἰκονομία
  • οἰκονομία τοῦ χριστοῦ
  • οἰκονομίαν
  • οἰκουμένη
  • οἱ ἀμφὶ τὸν Γ€λλον
  • οἱ ἄνθρωποι
  • οἱ ἐν οἰκετίαις
  • οἱ ἐπιγεγραμμένοι ὑποτυπώσεων αὐτοῦ λόγοι
  • οἱ δὲ
  • οἱ δὲ δημοσιεύοντες ὑπὸ τῶν πρ€ξεων ἤγοντο
  • οἱ κατὰ σ€ρκα συγγενεις
  • οἱ μὲν
  • οἱ π€λαι πρεσβύτεροι
  • οἱ παῖδες
  • οἱ περὶ φύσεως
  • οἱ πολλοί
  • οἱ πρὸ σοῦ πρεσβύτεροι τοῖς ἀπὸ τῶν παροικιῶν τηροῦσιν žπεμπον εὐχαριστίαν
  • οἱ πρὸς Μ€ρκελλον žλεγχοι περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Θεολογίας
  • οἱ τῆς παροικίας πολίται
  • οἱ τῇδε ἐπίσκοποι
  • οἷα θεῷ
  • οἷα θεῷ προσκυνῆσαι
  • οἷος ὁ λόγος τοῖος ὁ βίος
  • οὐ
  • οὐ γὰρ ἐν τῇ Γαλατί& 139· ὥς τινες πλανηθέντης νομίζουσιν, ἀλλὰ ἐν τῇ Γαλλί& 139·
  • οὐ γὰρ συνῆκε τὴν καθόλου πρόνοιαν
  • οὐ μέντοι τ€ξει
  • οὐ πρὸς μόνων τῶν συνήθων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπὶ ξένης ἐπισκόπων. συνήθων
  • οὐ τοιαύταις
  • οὐδὲ μὴν τὰς λεγομένας αὐτοῦ πρ€ξεις ἐν ἀναμφιλέκτοις παρείληφα
  • οὐδὲ τὸν ἀναπεσόντα ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ
  • οὐδ᾽ ὅλως ἐν καθολικαῖς ἴσμεν παραδεδομένα
  • οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη εἷς κοίρανος žστω,
  • οὐκ ἐνδι€θηκον μὲν εἶναι παρειλήφαμεν
  • οὐκ ἐνδιαθήκους μὲν, ἀλλὰ καὶ ἀντιλεγομένας
  • οὐκ ἐξὸν ἦν ᾽Αν€νῳ χωρὶς τῆς αὐτοῦ γνώμης καθίσαι συνέδριον
  • οὐκ ἐπίστευον ἀν€στασιν, οὐτε ἐρχόμενον ἀποδοῦναι, κ.τ.λ
  • οὐκ εἰς μακρὸν τἀναντία περὶ ἡμῶν ἐβουλεύσατο τε καὶ δι᾽ ἐγγρ€φων νόμων ἐδογμ€τισε
  • οὐκ εἰς μακρόν
  • οὐκ οἰδ᾽ ὅπως
  • οὐσία τις προκόσμιος ζῶσα καὶ ὑφεστῶσα
  • οὐχ ὑγιῶς
  • οὔπω μανέντος τότε
  • οὔπω μανέντος τοτε
  • οὔπω τότε ἐφ᾽ ἣν ὕστερον ἐκπέπτωκε μανίαν, τὴν δι€νοιαν ἐκτραπείς
  • οὗ παρὰ τοῖς ποσὶν ἐπὶ τῆς στήλης αὐτῆς
  • οὗτοι δὲ
  • ορ
  • ορταστικὴν γραφήν
  • ορταστικός
  • ουίρκιε
  • ουν
  • πὲρ
  • πὲρ λίμνης Μαρίας
  • πὲρ π€ντα ἄνθρωπον
  • πέστειλ€ τινα ὡς ἐδυνήθην, παρασχόντος τοῦ θεοῦ, διδασκαλικώτερον ὑφηγούμενος, ὧν τὰ ἀντίγραφα žπεμψ€ σοι
  • πέταγον
  • πέτρα
  • πέτρος
  • πὶ
  • πὶ ᾽Αττικοῦ τοῦ ὑπατικοῦ
  • πὶ ῾Ρώμης
  • πὶ Τραϊανοῦ καίσαρος καὶ ὑπατικοῦ ᾽Αττικοῦ
  • πὶ ξένης
  • πὶ πᾶσι καὶ τὸ πρὸς ᾽Αντωνῖνον βιβλίδιον
  • πὶ πολὺ κρατεῖν ἠγωνισμένων ᾽Ευσεβί& 251· κατ᾽ αὐτοῦ
  • πὶ σχοινίου τινός
  • πὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχαὶων καταστ€θεντα
  • πὶ τὰ γραμματικ€
  • πὶ τέλει
  • πὶ τὴν Γαλατίαν
  • πὶ τὴν θεοσέβειαν
  • πὶ τὸ πτερύνιον τοῦ ναοῦ
  • πὶ τῆς μέσης τῶν ποταμῶν
  • πὶ τῆς μακαριζομένης λαμπρότητος
  • πὶ τῶν καθόλου λόγων
  • πὶ τῷ αὐτῷ λόγῳ
  • πὶ ταύτῃ τῇ φρονήσει, μᾶλλον δὲ ἀφροσύνῃ
  • πίσκοποι
  • πίσκοπον βίκτορα δηλοῦσα
  • πίσκοπος
  • πίστεως
  • πίτροπος
  • πίων, οἱ δὲ Καπίτων
  • πὸ Βιέννης
  • πὸ μνήμης
  • πόλιν
  • πόμα
  • πᾶς
  • πᾶσι ἀπολογοῦντο
  • πᾶσι μὲν ἀπολογοῦντο
  • π᾽ εὐθαλοῦς καὶ γονίμου πηγῆς
  • πῖ τῶν καθόλου λόγων
  • π€λαι
  • π€ντων
  • π€πα
  • π€σας
  • π€σης ἐκκλησίας
  • παίς
  • παῖδα ὄντα
  • παῖδες
  • παιδός
  • παιδαγωγός
  • παλαιὸς κατέχει λόγος
  • παλινωδία
  • παν€ρετος
  • παν€ρετος σοφία
  • παντοίους θαν€τους ὑπέφερον
  • παρὰ
  • παρὰ τοῦ δούλου παρὰ Σεβήρῳ προδοθεὶς χριστιανὸς εἶναι
  • παρέδοσαν καὶ τοῦτο
  • παρ€δοσιν
  • παρ€δοσις περιέχει
  • παρ€κλητον
  • παραβ€της
  • παραγινομένας
  • παραγινομένοις
  • παραδόσεις Ματθίου
  • παρασ
  • παρασκευή
  • παρειλήφαμεν
  • παρεχώρησεν
  • παρεχώρησεν τὴν εὐχαριστίαν
  • παρθένος
  • παρθένους
  • πασπιστής
  • πατικός
  • πατρίδα
  • πατριᾶς
  • πατρικὴ θεότης
  • πεμψα
  • περὶ
  • περὶ ἀληθείας
  • περὶ ἀποικίας
  • περὶ ἀρῶν
  • περὶ ἀρετῶν
  • περὶ ἀρετῶν καὶ πρεσβείας πρὸς Γ€ϊον
  • περὶ ἀρχῶν
  • περὶ ἀρχαιότητος ᾽Ιουδαίων κατὰ ᾽Απίωνος
  • περὶ ἄθλων καὶ ἐπιτιμίων
  • περὶ ἐγκρατείας
  • περὶ ἐγκρατείας ἢ περὶ εὐνουχίας
  • περὶ ἐγκρατείας, ἢ περὶ εὐνουχίας
  • περὶ ἐκκλησίας
  • περὶ ἐνσωμ€του θεοῦ
  • περὶ ἐνσωματώσεως θεοῦ
  • περὶ ἐπαγγελιῶν
  • περὶ ἐπιστήμης
  • περὶ ὑπακοῆς
  • περὶ ὑπακοῆς πίστεως αἰσθητηρίων
  • περὶ ὑπακοῆς πίστεως, ὁ περὶ αἰσθητηρίων
  • περὶ ὑπακοῆς πίστεως, καὶ ὁ περὶ αἰσθητηρίων
  • περὶ ὕψους
  • περὶ ὧν νήψας ὁ νοῦς εὔχεται καὶ καταρᾶται
  • περὶ ᾽Ιουδαίων
  • περὶ αὐτὸν
  • περὶ αὐτοὺς
  • περὶ βίου Μωσέως
  • περὶ βίου θεωρητικοῦ ἢ ἱκετῶν
  • περὶ βίου πολιτικοῦ
  • περὶ γεωργίας
  • περὶ γεωργίας δύο
  • περὶ γιγ€ντων
  • περὶ γιγ€ντων, ἢ περὶ τοῦ μὴ τρέπεσθαι τὸ θεῖον
  • περὶ εὐσεβείας
  • περὶ κακολογίας
  • περὶ κανόνων ἐκκλησιαστικῶν
  • περὶ κυριακῆς λόγος
  • περὶ λόγου τῆς προφητείας αὐτοῦ
  • περὶ λουτροῦ
  • περὶ μέθης τοσαῦτα
  • περὶ μετανοίας
  • περὶ πίστεως
  • περὶ πίστεως ἀνθρώπου
  • περὶ π€θους
  • περὶ πειρασμῶν
  • περὶ πλ€σεως
  • περὶ πρεσβείας πρὸς Γ€ϊον
  • περὶ προνοίας
  • περὶ προφητείας αὐτοῦ
  • περὶ σαρκώσεως χριστοῦ
  • περὶ σταυροῦ
  • περὶ συγκύσεως τῶν διαλέκτων
  • περὶ τἀγαθοῦ
  • περὶ τἀγαθοῦ καὶ πόθεν τὸ κακόν
  • περὶ τὰ θεῖα λόγια
  • περὶ τῆς ὕλης
  • περὶ τῆς Μωϋσέως καὶ ᾽Ιησοῦ συμφωνίας
  • περὶ τῆς αὐτοῦ προφητείας
  • περὶ τῆς πρὸς τὰ παιδεύματα συνόδου
  • περὶ τῆς σκήνης
  • περὶ τῆς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν πολυπαιδίας
  • περὶ τῆς τοῦ βιβλίου τῶν προφητῶν ὀνομασίας καὶ ἀπὸ μέρους τί περιέχει ἕκαστος
  • περὶ τῆς τοῦ π€σχα ἑ& 231·ρτης
  • περὶ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτυρησ€ντων
  • περὶ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτυρησ€ντων τέλος
  • περὶ τῶν ἐνδιαθήκων καὶ ὁμολογουμένων
  • περὶ τῶν δέκα λογίων
  • περὶ τῶν εἰς τὰς ἱερουργίας ζώων, καὶ τίνα τὰ τῶν θυσιῶν εἴδη
  • περὶ τῶν καθ᾽ ἡμῶν ψηφισμ€των
  • περὶ τῶν μετονομαζομένων καὶ ὧν ἓνεκα μετονομ€ζονται
  • περὶ τῶν προκειμένων ἐν τῷ νόμω τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἄθλων, τοῖς δὲ πονηροῖς ἐπιτιμίων καὶ ἀρῶν
  • περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομ€των τῶν ἐν τῇ θεί& 139· γραφῇ
  • περὶ τῶν τριῶν ἀρετῶν, ἃς σὺν ἄλλαις ἀνέγραψε Μωυσῆς
  • περὶ τε τοῦ κατὰ Μωϋσέα θεοπέμπτους εἶναι τοὺς ὀνείρους πρῶτον, δεύτερον, κ.τ.λ
  • περὶ τε τοῦ, τίς ὁ τῶν θείων ἐστὶ κληρονόμος, ἢ περὶ τῆς εἰς τὰ ἴσα καὶ ἐναντία τομῆς
  • περὶ τούτου
  • περὶ τούτων
  • περὶ τοῦ ἐνσώματον εἶναι τὸν θεόν
  • περὶ τοῦ ἐξένηψε Νῶε
  • περὶ τοῦ δοῦλον εἶναι π€ντα φαῦλον, ᾧ ἐξῆς ἐστιν ὁ περὶ τοῦ π€ντα σπουδαῖον ἐλεύθερον εἶναι
  • περὶ τοῦ κατὰ τὸν σωτῆρα καταρτισμοῦ
  • περὶ τοῦ π€σχα
  • περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν θείων πραγμ€των κληρονόμος
  • περὶ τριῶν ἀρετῶν ἤτοι περὶ ἀνδρείας καὶ φιλανθρωπίας καὶ μετανοίας: περὶ ἀνδρείας
  • περὶ φύσεως ἀνθρώπου
  • περὶ φιλανθρωπίας
  • περὶ φιλοξενίας
  • περὶ φυγῆς καὶ αἱρέσεως καὶ ὁ περὶ φύσεως καὶ εὑρέσεως
  • περὶ φυγῆς καὶ εὑρέσεως
  • περὶ φυγ€δων
  • περὶ φυτουργίας Νῶε τὸ δεύτερον
  • περὶ ψυχῆς καὶ σώματος
  • περὶ ψυχῆς καὶ σώματος ἢ νοός
  • περί ψυχῆς
  • περίοδοι
  • περίοδοι τῶν ἀποστόλων
  • περίψημα
  • περιοχὴ τοῦ λαοῦ καὶ δικαιοσύνη
  • περιστερὰ καὶ
  • πηγῆς
  • πι σχοινίου, τινος
  • πιβ€ς
  • πιδεικνῦναι
  • πιδημήσαντος τῇ ῾Ρώμῃ
  • πιεικής
  • πιμίκτων
  • πισθόδομος
  • πισκοπῆς προεδρίαν
  • πιστήμη
  • πιστολή
  • πιστολήν
  • πιστολγή
  • πιστρεπτική
  • πιτηδεύουσιν, ὡσὰν ἐκ τῆς γῆς ὄντες καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλοῦντες
  • πλανᾶθαι
  • πλανῆσαι
  • πλεῖστοι
  • πλεῖστον χρόνον
  • πνεῦμα
  • πνευματικοί
  • πνοψυχίται
  • πούλως
  • ποβρέξαι
  • ποδ€γρα
  • ποδοχῆς
  • ποζέσας
  • ποιήσαντος τοῦ
  • ποιήσαντος τοῦ θεοῦ ὅπερ ἡβούλετο
  • ποιήσοντας τὰ
  • ποιήσοντας τοῦτο ὅπερ ἠβούλετο
  • ποιεῖσθαι
  • ποιητής
  • ποιμήν
  • ποινὴν εἰναι τὰ νοσήματα λέγειν
  • ποινὴν εἶναι τῶν σοφιστῶν τὰ νοσήματα λέγειν
  • πολίτευμα
  • πολίχνην
  • πολιορκεῖ αὐτούς
  • πολιτικός
  • πολούσασθαι
  • πολογέομαι
  • πομνήματα
  • πομνήματα εἰς ῾Ησαΐαν
  • πομνημονεύματα
  • πομνημονευμ€των
  • πορεύθη
  • ποροῦντος
  • ποσημειώσεις
  • ποτυμπανισθῆναι
  • ποτυπώσεις
  • πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν
  • πρὸς
  • πρὸς ἁπ€σας τὰς αἱρέσεις
  • πρὸς ῞Ελληνας λόγος
  • πρὸς ῞Ελληνας, περὶ εὐσεβείας
  • πρὸς ῾Αιρέσεις
  • πρὸς Γερμανόν
  • πρὸς Κόνωνα ἰδία τις περὶ μετανοίας γραφή
  • πρὸς Μαρῖνον
  • πρὸς Π€ρθους
  • πρὸς Στέφανον περὶ τῶν ἐν εὐαγγελίοις ζητημ€των καὶ λύσεων
  • πρὸς οὕς μετ᾽ ὀλίγον ἐσόμεθα
  • πρὸς τὸ τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν διαφυλ€σσειν
  • πρὸς τοὺς ἀδελφούς
  • πρὸς τοὺς ὑπὲρ ᾽Απολλωνίου τοῦ τυανέως ῾Ιεροκλέους λόγους
  • πρὸς τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας
  • πρόεδρος
  • πρός
  • πρότερα
  • πρότερον
  • πρότερον μὲν ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων λεγόμενος εἶναι βασιλέως, οὐδὲν εὔλογον οὐδὲ καθολικὸν ἐφρόνησεν
  • πρώτη
  • πρώτης καὶ δευτέρας
  • πρῶτον καὶ δεύτερον
  • πρ€γμα
  • πρ€γματος
  • πρ€ξεις
  • πρ€ξεις Παύλου
  • πραότερον
  • πρεσβύτερος
  • πρεσβεία
  • προήγορος
  • προβλημ€των βιβλίον
  • προγρ€μματα
  • προεστῶτας
  • προπαιδείας τῆς καθ᾽ ῞Ελληνας
  • προπαρασκευὴ εὐαγγελική
  • προσέχων, τῇ ἀναγνώσει τῇ ἀποστολικ
  • προσ€ββατος
  • προσαββ€του ἡμέρᾳ
  • προσηλύτους
  • προσηλοῦν αὐτόν
  • προσκυνῆσαι
  • προτέρα
  • προτρεπτικὸς εἰς ὑπομονὴν ἢ πρὸς τοὺς νεωστὶ βεβαπτισμένους
  • προφητείας
  • πταετηρίς
  • πυλωροί
  • πυρὶ ἀσβέστῳ
  • πως ἀπὸ τῶν τόπων τῶν θρησκευσίμων ἀποχωρήσωσι
  • πως ἂν ἐκδικήσειας
  • ριγένης
  • ρμα
  • ρμαιου
  • ρμηνευτής
  • ρχήν τινα οὐ τὴν τυχοῦσαν τῆς κατ᾽ ᾽Αλεξ€νδρειαν βασιλικῆς διοικήσεως ἐγκεχειρισμένος
  • ρχόμενον
  • ρχαίων μαρτυρίων συναγωγή
  • ρχηγῷ τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ
  • ρχιπροσηλύτους
  • ρχιπροσηλύτων
  • ρωμεν
  • ς
  • σὰν ἀπὸ δόγματος συγκλήτου
  • σήκρητον
  • σύγγραμμα
  • σύμβιος
  • σώματος
  • σ€ν
  • σαν γὰρ, ἦσαν εἰσέτι
  • σανεὶ τοῦ πατρὸς ὑπ€ρχοντα δύναμιν καὶ σοφίαν
  • σανεὶ τοῦ πατρὸς ὕπαρχον
  • σβέστῳ πυρί
  • σεισμούς
  • σεμνεῖον καὶ μοναστήριον
  • σεμνυνόμενος
  • σημαῖαι καλοῦνται
  • σθραγίζω
  • σκ€φη
  • σκανδαλίσαι
  • σοφία
  • σπερ ἐξ ἀναβιώσεως
  • σπουδαιότατον
  • στέφανος
  • στήλη
  • στόμαχος
  • σταυρωθέντος
  • στειλ€μενος
  • στι γὰρ αὐτῷ πέντε βιβλία συντεταγμένα
  • στιβίζεται
  • στορεῖται
  • στοροῦσι
  • στρατοπεδ€ρχης
  • συγκεκροτημένων
  • συμβέβηκος
  • συμπρεσβύτερος
  • συναγωγή
  • συνασκούμενος
  • συνείσακτοι
  • σφόδρα σμικρὸς τὸν νοῦν
  • σφραγίς
  • σφραγισθῆναι
  • σωτῆρι
  • σωφροσύνη
  • τὰ
  • τὰ ἑξαπλᾶ, τὸ ἑξαπλοῦν, τὸ ἑξασέλιδον
  • τὰ Κολλουθίωνος
  • τὰ γὰρ φρονήματα τὰ πλείονα ἐκείνων ἐστὶ τῆς διδασκαλίας
  • τὰ κοινωνικὰ γρ€μματα
  • τὰ λοιπὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου
  • τὰ περὶ τῆς ῾Ρωμαίων συνόδου καὶ τὰ δόξαντα πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν ᾽Ιταλίαν κ.τ.λ
  • τὰ περὶ τῶν ἀναφερομένων ἐν εἴδει νόμων εἰς τὰ συντείνοντα κεφ€λαια τῶν δέκα λόγων, α'β'γ'δ'
  • τὰ σωματικ€
  • τὰς ἀναγραφὰς
  • τὰς ὑπ᾽ οὐρανόν
  • τὰς Γαλλίας
  • τὰς Γαλλίας: οὕτω γὰρ ἐκαλοῦντο π€λαι
  • τὰς διεξόδους τῶν μαστίγων τὰς ἐκεῖσε εἰθισμένας
  • τὰς καθόλου διοικήσεις τῆς ταρ᾽ αὐτοῖς καλουμένης μαγιστρότητος τε καὶ καθολικότητος
  • τὰς τῶν ἐθνῶν ἡγεμονίας
  • τὰς φερομένας ἑορταστικ€ς
  • τέρας που ἐκκλησίας
  • τὴν ἀναφορὰν ποιησ€μενος ἑ& 240·ς τοῦ ᾽Αδὰμ, τοῦ θεοῦ κατ᾽ ἀν€λυσιν. οὐδὲ μὴν ἀναπόδεικτον κ.τ.λ
  • τὴν ὑπόστασιν
  • τὴν ᾽Ασφαλτῖτιν λίμνην
  • τὴν Γαλλίαν
  • τὴν Καίσαρος τύχην
  • τὴν αὐτὴν ἑρμήνειαν γρ€φειν
  • τὴν αὐτὴν ἑρμηνεύειν γραφήν
  • τὴν γὰρ ἀσωτίαν ἡγεῖτο φιλοτιμίαν
  • τὴν δὲ φερομένην αὐτοῦ δευτέραν
  • τὴν δημοσίαν ἐπιστήμην
  • τὴν καθ᾽ ἡμᾶς
  • τὴν καθ᾽ ἡμᾶς γενε€ν
  • τὴν λεγομένην κατὰ Φρύγας αἵρεσιν
  • τὴν μὴ βλ€πτουσαν ἡμᾶς
  • τὴν μεγ€λην δύναμιν τοῦ θεοῦ
  • τὴν περὶ τούτων κατελθούσαν εὶς ἡμᾶς ἱστορίαν
  • τὴν σφραγῖδα κυρίου
  • τὴν τῶν ἀποστόλων διαδοχήν
  • τὴν ψευδόνυμον γνῶσιν
  • τήγανον
  • τὶ δίκαιον
  • τίνων
  • τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος
  • τὸ
  • τὸ ἆσμα
  • τὸ ᾽Αρ€βιον ὄρος
  • τὸ ᾽Αρ€βιον οὖρος
  • τὸ Συριακὸν εὐαγγέλιον
  • τὸ Συριακόν
  • τὸ β€ρβαρον τόλμημα
  • τὸ διὰ τεσσ€ρων
  • τὸ διὰ τεσσ€ρων εὐαγγέλιον
  • τὸ καθόλου μὴ βλέπουσιν
  • τὸ κλῆμα
  • τὸ μέγα Σ€ββατον
  • τὸ μέλι τῆς ᾽Αττικῆς
  • τὸ περὶ πολιτείας καὶ προφητῶν
  • τὸ περὶ προνοίας
  • τὸ περὶ τοῦ π€σχα σύγγραμμα
  • τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα
  • τὸν βουβῶνα
  • τὸν θρόνον τῆς ἐπισκοπῆς
  • τὸν λόγον
  • τὸν π€λαι λανθανούσας χρόνον
  • τὸν πρῶτον θεόν
  • τὸν σκυτέα
  • τό
  • τόπον
  • τύχει
  • τύχη
  • τῆς ἀξίας
  • τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς ὑπὲρ καθεζόμενον εἶδεν
  • τῆς ἱερᾶς πίστεως τὸ διδασκαλεῖον
  • τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν
  • τῆς ᾽Αραβίας ἡγουμενος
  • τῆς ᾽Αριστοτέλους διαδοχῆς τὴν διατριβήν
  • τῆς ᾽Ιαμνιτῶν πόλεως
  • τῆς δ᾽ εἰς τὸ πᾶν εὐαγγέλιον αὐτὸ δὲ τοῦτο πραγματείας
  • τῆς διδασκαλίας
  • τῆς π€λαι ᾽Ιουδαίας ἀπὸ π€σης Βίβλου καταγραφὴν πεποιημένος καὶ τὰς ἐν αὐτῇ τῶν δώδεκα φυλῶν διαιρῶν κλήρους
  • τῆς παρασημειώσεως χρόνος
  • τῆς τοῦ βιβλίου διεξαγωγῆς λεγομένης
  • τῆς χριστοῦ διατριβὴς οὐκ ἄσημος ἀνήρ
  • τῇ αὐτῇ ἀπονοί& 139· διαμενόντων
  • τῇ συμβί& 251· ἑαυτοῦ
  • τῇ τῶν ἐγκυκλίων παιδεί& 139·
  • τῇδε
  • τῶν
  • τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἐθνῶν ἐπὶ τὴν ἑλλ€δα φωνὴν μεταβαλὼν τὰς ἐν τῇ θεί& 139· γραφῇ κειμένας ἑβραίοις ὀνόμασι προσρήσεις
  • τῶν ἀντιλεγομένων
  • τῶν ἀποστόλων αἰ λεγόμεναι διδαχαί
  • τῶν ἐν νόμῳ δὲ και προφήταις ᾽Εβραϊκῶν ὀνομ€των αἱ ἑρμηνεῖαι
  • τῶν ἐπὶ ῾Ρώμης
  • τῶν βιβλίων
  • τῶν γονέων τῶν ἑαυτῶν τὴν αἵρεσιν
  • τῶν δώδεκα ἐν μονοβίβλῳ
  • τῶν εἰς τὴν γενεαλογίαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ζητημ€των καὶ λύσεων
  • τῶν καθόλου λόγων žπαρχος
  • τῶν καθ᾽ ἡμας οι πρεσβύτεροι
  • τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημ€των στρωματεῖς
  • τῶν κατὰ φύσιν θεῶν
  • τῶν καταρξαμένων αὐτοῦ
  • τῶν λεγομένων ἐμψύχων
  • τῶν παρὰ φύσιν
  • τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀρχαίων λόγος
  • τῶν προφητῶν
  • τῶν σοφιστῶν
  • τ€
  • ταῖς ἑρμηνείαις
  • ταβουλ€ριοι
  • τε
  • τε Π€μφιλος μ€ρτυς καὶ ἕτεροι πλεῖστοι
  • τελειόω
  • τελειωθῆναι
  • τεσσ€ρων
  • τεσσαρακοστή
  • τι ἄτρεπτον
  • τι παρὰ τοὺς νόμους
  • τι συνέσεως
  • τιμὴν
  • τιμῆς ἐπειλημμένους
  • τινα
  • τινα κατηχητικὰ βιβλία
  • τινες ἠθετήκασι
  • τις ὑπόθεσις
  • τοὺς ἐμφανεστέρους ἧς κατείληφεν ἀπόστολικῆς διαδοχῆς ἐπισημαινόμενος
  • τοὺς ἐν οἰκετίαις
  • τοὺς δὲ ἐν οἰκετίαις, εἰ ἐπιμένοιεν τῇ τοῦ χριστιανισμοῦ προθέσει ἐλευθερίας στερεῖσθαι
  • τοὺς δὲ τῇ συμφορŽ περιπεπτοκότας
  • τοὺς οἰκοὺς, ἐν οἷς συνήγοντο, συνθῶσιν
  • τοὺς πόδας ὑπὸ τέσσαρα τοῦ κολαστηρίου ξύλου παρατηθεὶς διαστήματα
  • τοὺς πανταχόσε τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶτας
  • τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν ἄρχοντας
  • τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προέδρους π€ντας
  • τοὺς τε καλουμένους γειώρας
  • τούτῳ νίκα
  • τούτου
  • τούτου δὲ ἀδελφόν
  • τούτου μετρίως τὰς γραφὰς ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας διηγουμένου κατηκούσαμεν
  • τούτων
  • τοῖς ἀμυντηρίοις
  • τοῖς ἐκτός
  • τοῖς ὁμολογουμένοις
  • τοῖς κατ᾽ ἀγροὺς ἐπιτεταγμένοις
  • τοῦ ἱεροῦ
  • τοῦ ῾Ηλὶ
  • τοῦ Παμφίλου βίου ἀναγραφή
  • τοῦ Συριακοῦ
  • τοῦ αὐτοῦ σπουδαῖ εἰναι λέγονται
  • τοῦ δὲ Σαραπίωνος τῆς περὶ λόγους ἀσκήσεως καὶ ἄλλα μὲν εἰκὸς σώζεσθαι παρ᾽ ἐτέροις ὑπομνήματα
  • τοῦ δεσπότου μου
  • τοῦ θεοῦ
  • τοῦ καθ᾽ ἡμας παρὰ πᾶσι λόγου
  • τοῦ κανόνος
  • τοῦ κατὰ θεὸν πολιτεύματος
  • τοῦ μεγίστου πρ€γματος προστατεύων
  • τοῦ περὶ τοῦ ἁγίου π€σχα συγγρ€μματος
  • τοῦ τῶν στρατοπέδων ἄρχειν ἐπιτεταγμένος
  • τοῦ τε ἐν αὐτῇ ἱεροῦ τὴν εἰκόνα διαχαρ€ξας μετὰ παραθέσεως τῶν εἰς τοὺς τύπους ὑπομνημ€των
  • τοῦ τε σφραγισθῆναι ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου
  • τοῦτο
  • τοῦτον
  • τοῦτον εὐθὺς ἐνόησε κακῶν εἶναι, τὸν καί ποτε τῶν ἀγαθῶν γενόμενον
  • τοῦτον κατέχει λόγος χριστιανὸν ὄντα
  • τοπικῶν
  • τουτέστι παρὰ τῶν διαδόχων τῶν καταρξαμένων αὐτοῦ, οὓς Δοκητὰς καλοῦμεν
  • τρίτον
  • τρόπον
  • τραπεζίτης
  • τρεῖς τε οι τοῦ ἐπιγεγραμμένου παιδαγωγοῦ
  • τριακονταετήρικον
  • τριστ€της
  • υἱοῦ
  • υίρκιε
  • φέρεται
  • φέρομαι
  • φίλητος ἢ φίλιππος
  • φύσεως
  • φύσις
  • φώτισε
  • φ᾽ ὧν καὶ τὸ τῆς συκοφαντίας ἀλόγῳ συνηθεί& 139· περὶ τοὺς τοιούτους ῥυῆναι συμβέβηκε ψεῦδος
  • φ€βιον
  • φαβιανόν
  • φασὶν
  • φασί
  • φερομένη
  • φερομένη Βαρν€βα ἐπιστολή
  • φησί
  • φιλοσοφίας
  • φις
  • φλαβιανός
  • φορμαὶ πρὸς τὰ νοητ€
  • φρ€ζειν
  • φρ€σει
  • φρ€σις
  • φρονήματα
  • φροντίδα περὶ χριστιανῶν ποιεῖθαι
  • φυλή
  • φυλ€ττων ἐξέτι παιδὸς κανόνα
  • φωτίζω
  • χθὲς δὲ καὶ πρώην
  • χιλιαρχής
  • χρι προσηλύτων
  • χριστόν
  • χριστός
  • χριστιανός
  • χριστιανοὺς μόνους
  • χρονικοὶ κανόνες
  • χρονογραφία
  • χωρὶς τῆς τοῦ οἰκείου γνώμης ἐπισκόπου
  • ψαλμῶν Δαβίδ
  • ψευδόγραφα
  • ψευδωνύμου γνώσεως
  • ψηφίζεται μεταστῆναι μὲν ἀπὸ ᾽Αλεξανδρείας τὸν ᾽Ωριγένην, καὶ μήτε διατρίβειν ἐν αὐτῇ, μήτε διδ€σκειν
  • ψηφόν
  • ψιλὸς ἄνθρωπος
  • ψυχή
  • ψυχῆς
  • ψυχιχοί
  • & 135·ν€γνωσις
  • ),
  • ,
  • , (
  • :
  • s.v.


    Next: Hebrew Words and Phrases