9 perifora/n.

10 periferetai.

11 w/j oi\non.

12 Or, temporary.

13 te/xnh.

14 Reading prostiqei=sa for protiqei=sa.

15 poio\n ou0 kinsij.

16 Ps. xxxi. 5.

17 perissei/a.

18 o@j e0leu/setai o0pi/sw th=j boulh=j su/mpanta o@sa e@poihsen au@th.

19 John iii. 19.

20 to\ h9gemoniko/n.

21 Ps. cxix. 6.

22 Eph. v. 23.

23 John xiv. 6.

24 Ps. xxxvi. 6.

25 e0k perisseu/matoj.

26 perisso/n.

27 kaqo/ti h@dh ta\ pa/nta e0pelh/sqh.

28 Prov. x. 7.

29 par' au0tou=.

30 Eccles. vii. 2.

31 The text gives, pw=j de0 kai\ ou0k pare0k Qeou= a0sw/twn brwma/twn kai\ meqh.

32 Prov. ix. 5.

33 Luke vi. 25; John xvi. 20.

34 John xvi. 20.

35 The fast of the Paschal week, and the feast that follows, are here referred to. Of course the religious saltation of the Hebrews (2 Sam. vi. 14) is the thought of Koheleth, and figuratively it is here adopted for holy mirth.]

36 Tit. iii. 10.

37 Ps. cii. 24, th\n o0ligo/thta tw=n h0merw=n mou a0na/ggeilo/n moi.

1 parenegkei=n.

2 ou0k e@sti. Migne suggests ou0ke/ti: "Let it no more come near me."

3 met' au0to/n. May it be, "and next to Himself" (the Father)?

4 Mark xiv. 36.

5 parenegke.

6 e0pieikei/aj.

7 The text gives ka@n tou=to pa/lin to\ ei0ktiko/n, etc. Migne proposes, ka@n toutw| pa/lin to\ eu0ktiko/n = and Matthew again describes the supplicatory and docile in Him.

8 Reading ou@twj for ou@te.

9 patrikh/j.

10 John xviii. 11.

11 parelh/luqe.

12 e0ktropi/aj oi[noj.

13 troph/n.

14 a0na/krasin.

15 The text is, h9ma=j u@gia e@deicen. Migne proposes u9gi/asen.

16 [Note this somewhat modern "explaining away." It proves the freedom of our author from any predisposition to exegetical exaggeration, if nothing more.