H7294
רהב
רַהַב ‎ rahab
rah‘-hab
The same as 7293 Rahab (that is, boaster), an epithet of Egypt: - Rahab.