Sacred Texts  Bible  Bible Commentary  Index 
2 Kings (2 Samuel) Index
  Previous  Next 

Treasury of Scriptural Knowledge, by R.A. Torrey, [ca. 1880], at sacred-texts.com


2 Kings (2 Samuel) Chapter 22

2 Kings (2 Samuel)

sa2 22:0

Overview

Sa2 22:1, David's psalm of thanksgiving for God's powerful deliverance, and manifold blessings.

2 Kings (2 Samuel) 22:1

sa2 22:1

David: Psa 50:14, Psa 103:1-6, 116:1-19

words: Exo 15:1; Jdg 5:1

in: Sa2 22:49; Psa 18:1 *title Psa 34:19; Isa 12:1-6; Co2 1:10; Ti2 4:18; Rev 7:9-17

and out: Sa1 23:14, Sa1 24:15, Sa1 25:29, Sa1 26:24, Sa1 27:1

2 Kings (2 Samuel) 22:2

sa2 22:2

Deu 32:4; Sa1 2:2; Psa. 18:2-50, Psa 31:3, Psa 42:9, Psa 71:3, Psa 91:2, Psa 144:2; Mat 16:18

2 Kings (2 Samuel) 22:3

sa2 22:3

in him: Heb 2:13

shield: Gen 15:1; Deu 33:29; Psa 3:3, Psa 5:12, Psa 28:7, Psa 84:9, Psa 84:11, Psa 115:9-11; Pro 30:5

the horn: Sa1 2:1; Luk 1:69

my high: Sa2 22:51; Psa 61:3, Psa 144:2; Pro 18:10

my refuge: Psa 9:9, Psa 14:6, Psa 18:2, Psa 27:5, Psa 32:7, Psa 46:1, Psa 46:7, Psa 46:11, Psa 59:16, Psa 71:7, Psa 142:4; Isa 32:2; Jer 16:9

my saviour: Isa 12:2, Isa 45:21; Luk 1:47, Luk 1:71; Tit 3:4, Tit 3:6

thou savest: Sa2 22:49; Psa 55:9, Psa 72:14, Psa 86:14, Psa 140:1, Psa 140:4, Psa 140:11

2 Kings (2 Samuel) 22:4

sa2 22:4

I will: Psa 116:2, Psa 116:4, Psa 116:13, Psa 116:17

worthy: Neh 9:5; Psa 18:3, Psa 66:2, Psa 106:2, Psa 148:1-4; Rev 4:11, Rev 5:12

so: Psa 34:6, Psa 50:15, Psa 55:16, Psa 56:9, Psa 57:1-3; Rom 10:13

2 Kings (2 Samuel) 22:5

sa2 22:5

waves: or, pangs, Th1 5:3

the floods: Psa 18:4, Psa 69:14, Psa 69:15, Psa 93:3, Psa 93:4; Isa 59:19; Jer 46:7, Jer 46:8; Rev 12:15, Rev 12:16; Rev 17:1, Rev 17:15

ungodly men: Heb. Belial

2 Kings (2 Samuel) 22:6

sa2 22:6

sorrows: or, cords, Job 36:8; Psa 18:5, Psa 116:3, Psa 140:5; Pro 5:22; Jon 2:2; Act 2:24

the snares: Pro 13:14, Pro 14:27

2 Kings (2 Samuel) 22:7

sa2 22:7

my distress: Psa 116:4, Psa 120:1; Mat 26:38, Mat 26:39; Luk 22:44; Heb 5:7

did hear: Exo 3:7; Psa 34:6, Psa 34:15-17

out: Kg1 8:28-30; Psa 18:6, Psa 27:4; Jon 2:4, Jon 2:7; Hab 2:20

my cry: Jam 5:4

2 Kings (2 Samuel) 22:8

sa2 22:8

the earth: Jdg 5:4; Psa 18:7, Psa 77:18, Psa 97:4; Hab 3:6-11; Mat 27:51, Mat 28:2; Act 4:31

foundations: Job 26:11; Nah 1:5

2 Kings (2 Samuel) 22:9

sa2 22:9

went: Sa2 22:16; Exo 15:7, Exo 15:8, Exo 19:18, Exo 24:17; Deu 32:22; Job 4:9, Job 41:20, Job 41:21; Psa 18:8, Psa 18:15; Psa 97:3-5; Isa 30:27, Isa 30:33; Jer 5:14, Jer 15:14; Heb 12:29

out of his: Heb. by his, etc

coals: Hab 3:5

2 Kings (2 Samuel) 22:10

sa2 22:10

bowed: Psa 144:5; Isa 64:1-3

darkness: Exo 20:21; Deu 4:11; Kg1 8:12; Psa 97:2, Psa 104:3; Mat 27:45; Luk 23:44, Luk 23:45

2 Kings (2 Samuel) 22:11

sa2 22:11

a cherub: Gen 3:24; Exo 25:19; Sa1 4:4; Psa 18:10, Psa 68:17, Psa 80:1, Psa 99:1; Eze 9:3; Eze 10:2-14; Heb 1:14

upon the: Psa 104:3, Psa 139:9

2 Kings (2 Samuel) 22:12

sa2 22:12

made: Sa2 22:10; Psa 18:11, Psa 18:12, Psa 27:5, Psa 97:2

dark waters: Heb. binding waters

2 Kings (2 Samuel) 22:13

sa2 22:13

coals of fire: Sa2 22:9

2 Kings (2 Samuel) 22:14

sa2 22:14

thundered: Exo 19:6; Jdg 5:20; Sa1 2:10, Sa1 7:10, Sa1 12:17, Sa1 12:18; Job 37:2-5, Job 40:9; Psa 29:3-9, Psa 77:16-19; Isa 30:30; Eze 10:5; Rev 11:19

2 Kings (2 Samuel) 22:15

sa2 22:15

arrows: Deu 32:23; Jos 10:10; Psa 7:12, Psa 7:13, Psa 18:14, Psa 45:5, Psa 144:6, Psa 144:7; Hab 3:11

2 Kings (2 Samuel) 22:16

sa2 22:16

the channels: Exo 14:21-27, Exo 15:8-10; Psa 18:15-17, Psa 114:3-7

rebuking: Exo 15:8; Job 38:11; Psa 106:9; Nah 1:4; Hab 3:8-10; Mat 8:26, Mat 8:27

nostrils: or, anger, Sa2 22:9; Psa 74:1

2 Kings (2 Samuel) 22:17

sa2 22:17

sent: Psa 18:16, Psa 144:7

he drew: Psa 32:6, Psa 59:1, Psa 59:2, Psa 93:3, Psa 93:4, Psa 124:4, Psa 124:5, Psa 130:1; Isa 43:2; Lam 3:54; Rev 17:15

many: or, great

2 Kings (2 Samuel) 22:18

sa2 22:18

delivered: Sa2 22:1; Psa 3:7, Psa 56:9; Co2 1:10; Ti2 4:17

2 Kings (2 Samuel) 22:19

sa2 22:19

prevented: Sa2 15:10-13; Sa1 19:11-17, Sa1 23:26, Sa1 23:27; Psa 18:18, Psa 18:19, Psa 118:10-13; Mat 27:39-44

the Lord: Psa 71:20, Psa 71:21; Isa 26:19, Isa 50:10

2 Kings (2 Samuel) 22:20

sa2 22:20

brought: Gen 26:22; Ch1 4:10; Psa 31:8, Psa 118:5; Hos 4:16

delighted: Sa2 15:26; Psa 22:8, Psa 147:11, Psa 149:4; Isa 42:1; Mat 3:17, Mat 17:5, Mat 27:43; Act 2:32-36

2 Kings (2 Samuel) 22:21

sa2 22:21

rewarded: Sa2 22:25; Sa1 26:23; Kg1 8:32; Psa 7:3, Psa 7:4, Psa 7:8, Psa 18:20-25, Psa 19:11; Co1 15:58

cleanness: Job 17:9; Psa 24:4; Jam 4:8

2 Kings (2 Samuel) 22:22

sa2 22:22

I have kept: Num 16:15; Sa1 12:3; Job 23:10-12; Co2 1:12

the ways: Gen 18:19; Psa 119:1, Psa 128:1; Pro 8:32

have not: Psa 36:3, Psa 125:5; Zep 1:6; Joh 15:10; Heb 10:38, Heb 10:39

2 Kings (2 Samuel) 22:23

sa2 22:23

For all: Psa 119:6, Psa 119:86, Psa 119:128; Luk 1:6; Joh 15:14

judgments: Deu 6:1, Deu 6:2, Deu 7:12; Psa 19:8, Psa 19:9, Psa 119:13, Psa 119:30, Psa 119:102

I did not: Deu 8:11

2 Kings (2 Samuel) 22:24

sa2 22:24

upright: Gen 6:9, Gen 17:1; Job 1:1; Psa 51:6, Psa 84:11; Joh 1:47; Co2 5:11

before him: Heb. to him

kept: Pro 4:23; Heb 12:1

2 Kings (2 Samuel) 22:25

sa2 22:25

recompensed: Sa2 22:21; Isa 3:10; Rom 2:7, Rom 2:8; Co2 5:10

in his eye sight: Heb. before his eyes, Pro 5:21

2 Kings (2 Samuel) 22:26

sa2 22:26

the merciful: Mat 5:7; Jam 2:13

2 Kings (2 Samuel) 22:27

sa2 22:27

the pure: Mat 5:8

froward: Lev 26:23-28; Deu 28:58-61; Psa 125:5

show thyself unsavoury: or, wrestle, Exo 18:11; Psa 18:26; Isa 45:9

2 Kings (2 Samuel) 22:28

sa2 22:28

afflicted: Exo 3:7, Exo 3:8; Psa 12:5, Psa 72:12, Psa 72:13, Psa 140:12; Isa 61:1-3, Isa 63:9; Mat 5:3

but thine: Exo 9:14-17, Exo 10:3, Exo 18:11; Job 40:11, Job 40:12; Psa 138:6; Pro 21:4; Isa 2:11; Isa 5:15, Isa 37:23, Isa 37:28, Isa 37:29; Dan 4:37; Jam 4:6, Jam 4:7; Pe1 5:5, Pe1 5:6

2 Kings (2 Samuel) 22:29

sa2 22:29

lamp: or, candle, Job 29:3; Psa 27:1, Psa 84:11; Joh 8:12; Rev 21:23

lighten: Psa 4:6, Psa 18:28, Psa 97:11, Psa 112:4; Isa 50:10, Isa 60:19, Isa 60:20; Mic 7:9; Mal 4:2; Joh 12:46

2 Kings (2 Samuel) 22:30

sa2 22:30

run through: or, broken, Psa 18:29, Psa 118:10-12; Rom 8:37; Phi 4:13

2 Kings (2 Samuel) 22:31

sa2 22:31

his way: Deu 32:4; Dan 4:37; Mat 5:48; Rev 15:3

the word: Psa 12:6, Psa 18:30, Psa 119:140; Pro 30:5

tried: or, refined

a buckler: Sa2 22:3; Psa 35:2, Psa 91:4, Psa 2:7

2 Kings (2 Samuel) 22:32

sa2 22:32

For who: Deu 32:31, Deu 32:39; Sa1 2:2; Isa 44:6, Isa 44:8, Isa 45:5, Isa 45:6, Isa 45:21; Jer 10:6, Jer 10:7, Jer 10:16

a rock: Sa2 22:2, Sa2 22:3

2 Kings (2 Samuel) 22:33

sa2 22:33

strength: Exo 15:2; Psa 18:32, Psa 27:1, Psa 28:7, Psa 28:8, Psa 31:4, Psa 46:1; Isa 41:10; Zac 10:12; Co2 12:9; Eph 6:10; Phi 4:13

maketh: Heb. riddeth, or looseth

my way: Heb 13:21

perfect: Deu 18:13; Job 22:3; Psa 101:2, Psa 101:6, Psa 119:1

2 Kings (2 Samuel) 22:34

sa2 22:34

maketh: Heb. equalleth to

like hinds': Sa2 2:18; Deu 33:25; Hab 3:19

setteth: Deu 32:13; Isa 33:16, Isa 58:14

2 Kings (2 Samuel) 22:35

sa2 22:35

teacheth: Psa 18:33, Psa 18:34, Psa 144:1

to war: Heb. for the war

a bow: Psa 46:9; Eze 39:3, Eze 39:9, Eze 39:10

2 Kings (2 Samuel) 22:36

sa2 22:36

the shield: Gen 15:1; Psa 84:11; Eph 6:16

gentleness: Psa 18:35

made me great: Heb. multiplied me, Gen 12:2, Gen 22:17; Psa 115:14

2 Kings (2 Samuel) 22:37

sa2 22:37

enlarged: Psa 4:1, Psa 18:36; Pro 4:12

feet: Heb. ankles, Sa1 2:9; Psa 17:5, Psa 94:18, Psa 121:3

2 Kings (2 Samuel) 22:38

sa2 22:38

Sa2 5:18-25, Sa2 8:1, Sa2 8:2, Sa2 8:13, Sa2 8:14, Sa2 10:14; Psa 21:8, Psa 21:9; Rom 8:37

2 Kings (2 Samuel) 22:39

sa2 22:39

Psa 18:37, Psa 110:1, Psa 110:5, Psa 110:6, Psa 118:10-12; Mal 4:1, Mal 4:3

2 Kings (2 Samuel) 22:40

sa2 22:40

girded: Sa1 17:49-51, Sa1 23:5; Psa 18:32, Psa 18:39; Isa 45:5; Col 1:11

them: Psa 44:5, Psa 144:2

subdued: Heb. caused to bow, Isa 60:14; Rev 5:9

2 Kings (2 Samuel) 22:41

sa2 22:41

necks: Gen 49:8; Exo 23:27; Jos 10:24; Psa 18:40, Psa 18:41

I might: Psa 21:8, Psa 21:9; Luk 19:14, Luk 19:27; Th2 1:8, Th2 1:9

2 Kings (2 Samuel) 22:42

sa2 22:42

unto the Lord: Sa1 28:6; Job 27:9; Pro 1:28; Isa 1:15; Eze 20:3; Mic 3:4; Mat 7:22, Mat 7:23; Luk 13:25, Luk 13:26

2 Kings (2 Samuel) 22:43

sa2 22:43

as small: Kg2 13:7; Psa 35:5; Dan 2:35; Mal 4:1

as the mire: Psa 18:42; Isa 10:6; Mic 7:10; Zac 10:5

did spread: Deu 32:26; Isa 26:15; Zac 2:6; Luk 21:24

2 Kings (2 Samuel) 22:44

sa2 22:44

delivered: Sa2 3:1, Sa2 5:1, Sa2 18:6-8, Sa2 19:9, Sa2 19:14, Sa2 20:1, Sa2 20:2, Sa2 20:22; Psa 2:1-6, Psa 18:43; Act 4:25-28; Act 5:30, Act 5:31

head: Sa2 8:1-14; Deu 28:13; Psa 2:8, Psa 60:8, Psa 60:9, Psa 72:8, Psa 72:9, Psa 110:6; Isa 60:12; Dan 7:14; Rom 15:12; Rev 11:15

a people: Isa 55:5, Isa 65:1; Hos 2:23; Rom 9:25

2 Kings (2 Samuel) 22:45

sa2 22:45

Strangers: Heb. Sons of the stranger, Isa 56:3, Isa 56:6

submit themselves: or, yield feigned obedience, Heb. lie, Deu 33:29; Psa 18:44, Psa 18:45, Psa 66:3, Psa 81:15; Act 8:13, Act 8:21-23

2 Kings (2 Samuel) 22:46

sa2 22:46

fade away: Isa 64:6; Jam 1:11

out: Isa 2:19, Isa 2:21; Amo 9:3; Mic 7:17

2 Kings (2 Samuel) 22:47

sa2 22:47

Lord: Deu 32:39, Deu 32:40; Job 19:25

the rock of: Psa 89:26; Luk 1:47

2 Kings (2 Samuel) 22:48

sa2 22:48

avengeth me: Heb. giveth avengement for me, Sa2 18:19, Sa2 18:31; Sa1 25:30; Psa 94:1

that bringeth: Psa 110:1, Psa 144:2; Co1 15:25

2 Kings (2 Samuel) 22:49

sa2 22:49

thou also: Sa2 5:12, Sa2 7:8, Sa2 7:9; Num 24:7, Num 24:17-19; Sa1 2:8; Psa 18:48

the violent: Psa 52:1, Psa 140:1

2 Kings (2 Samuel) 22:50

sa2 22:50

among: Rom 15:9

I will sing: Psa 18:49, Psa 145:1, Psa 145:2, Psa 146:1, Psa 146:2; Isa 12:1-6

2 Kings (2 Samuel) 22:51

sa2 22:51

the tower: Sa2 22:2; Psa 3:3, Psa 21:1, Psa 48:3, Psa 89:26, Psa 91:2, Psa 144:10

his anointed: Psa 18:50, Psa 89:20

seed: Sa2 7:12, Sa2 7:13; Psa 18:50, Psa 89:29, Psa 89:36; Jer 30:9; Luk 1:31-33; Rev 11:15


Next: 2 Kings (2 Samuel) Chapter 23